ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

epidemic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *epidemic*, -epidemic-

epidemic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
epidemic (n.) การลุกลามอย่างรวดเร็ว See also: การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
epidemic (adj.) ซึ่งระบาดอย่างรวดเร็ว See also: ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว Syn. widespread Ops. endemic
epidemic (n.) โรคระบาด (ที่แพร่อย่างรวดเร็ว) Syn. contagion, outbreak, plague
English-Thai: HOPE Dictionary
epidemic(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemical(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
English-Thai: Nontri Dictionary
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
epidemic cerebrospinal meningitis; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epidemicการระบาด,ระบาดทั่วไป,เกิดแบบระบาด,ระบาดทั่วไป,เกิดแบบการระบาด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายห่า (v.) die of cholera or other certain epidemic disease See also: die from some of contagious disease
โรคระบาด (n.) epidemic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ
An epidemic of monumental proportions... of senseless, seemingly unmotivated acts of violence.การแพร่ระบาด ที่มีทั้งความรุนแรงและบ้าคลั่งของประชาชน ที่ไม่ใช้ความรู้สึกและความคิดในการตัดสินใจ
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้
We're talking about an epidemic here.เรากำลังพูดถึงการลุกลาม.
There is a T. B. Epidemic coming. It will affect the entire world.การระบาดของวัณโรคกำลังจะเริ่ม ซึ่งจะกระทบไปทั้งโลก
Llliteracy is a growing epidemic in this country.ความสามารถในการอ่านและเขียนจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ในประเทศนี้
This virus... eats through the epidemic prevention filter.เชื้อไวรัสตัวนี้ ซึ่งเกาะไหม้ผิวหนังภายนอก
One epidemic at a time.โรคระบาดเป็นครั้งคราว
So it's an epidemic now. An epidemic of what?และนี่มันกลายเป็นโรคระบาดแล้วใช่ไหม/N แต่มันเป็นการแพร่ระบาดของอะไรหล่ะ
I'm an Epidemic Intelligence Service officer and I'm here from Atlanta to find out what happened to Beth Emhoff.ฉันเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยโรคระบาด และฉันมาจากแอตแลนต้าเพื่อมาหาคำตอบว่า/N เกิดอะไรขึ้นกับเบธ เอ็มฮอฟ
William, we have an epidemic on our hands.วิลเลี่ยม เราต้องรับมือกับโรคระบาด เหาหรือ?

epidemic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流脑[liú nǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄠˇ, 流脑 / 流腦] epidemic encephalitis
流行病[liú xíng bìng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 流行病] epidemic disease
疫区[yì qū, ㄧˋ ㄑㄩ, 疫区 / 疫區] epidemic area
疫情[yì qíng, ㄧˋ ㄑㄧㄥˊ, 疫情] epidemic situation
乙型脑炎[yǐ xíng nǎo yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ, 乙型脑炎 / 乙型腦炎] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis
乙脑[yǐ nǎo, ㄧˇ ㄋㄠˇ, 乙脑 / 乙腦] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis; abbr. for 乙型脑炎
次生灾害[cì shēng zāi hài, ㄘˋ ㄕㄥ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, 次生灾害 / 次生災害] secondary disaster (e.g. epidemic following floods)
防疫[fáng yì, ㄈㄤˊ ㄧˋ, 防疫] disease prevention; protection against epidemic
传染性[chuán rǎn xìng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, 传染性 / 傳染性] epidemicity
流行性[liú xíng xìng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 流行性] epidemic
[yì, ㄧˋ, 疫] epidemic; plague
[wēn, ㄨㄣ, 瘟] epidemic; pestilence; plague
瘟疫[wēn yì, ㄨㄣ ㄧˋ, 瘟疫] epidemic
卫生防疫[wèi shēng fáng yì, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄈㄤˊ ㄧˋ, 卫生防疫 / 衛生防疫] epidemic-prevention

epidemic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis
悪疫[あくえき, akueki] (n,adj-no) epidemic
時疫[じえき, jieki] (n) (obsc) (See 流行病) epidemic
流行性結膜炎[りゅうこうせいけつまくえん, ryuukouseiketsumakuen] (n) (See はやり目,流行性角結膜炎) pink eye; epidemic keratoconjunctivitis
流行性脳炎[りゅうこうせいのうえん, ryuukouseinouen] (n) epidemic encephalitis
流行性角結膜炎[りゅうこうせいかくけつまくえん, ryuukouseikakuketsumakuen] (n) (See 流行性結膜炎,はやり目) pink eye; epidemic keratoconjunctivitis
病気の流行[びょうきのりゅうこう, byoukinoryuukou] (n) epidemic
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] (n) infectious disease; contagious disease; epidemic; (P)
疫学[えきがく, ekigaku] (n,adj-no) epidemiology; the study of epidemics
疫病[えきびょう(P);やくびょう, ekibyou (P); yakubyou] (n,adj-no) infectious disease; plague; epidemic; (P)
疫癘[えきれい, ekirei] (n) epidemic; plague; pestilence
疫鬼[えきき, ekiki] (n) gods or demons that cause epidemics
発疹チフス[はっしんチフス;ほっしんチフス, hasshin chifusu ; hosshin chifusu] (n) typhus (epidemic)
防疫[ぼうえき, boueki] (n) communicable disease control (e.g. by quarantine, disinfection, etc.); prevention of epidemics; (P)

epidemic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแพร่ระบาด[n.] (kān phraēra) EN: epidemic FR: épidémie [f]
โรคระบาด[n. exp.] (rōk rabāt) EN: epidemic ; scourge FR: épidémie [f] ; maladie épidémique [f] ; maladie contagieuse [f] ; fléau [m]
ตายห่า[v.] (tāihā) EN: die of cholera ; die of epidemic disease FR:

epidemic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grippewelle {f} [med.]flu epidemic
Fleckfieber {n}epidemic typhus
epidemisch; seuchenartig {adv}epidemically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า epidemic
Back to top