ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persistent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persistent*, -persistent-

persistent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persistent (adj.) ที่คงอยู่นาน See also: ที่ยังคงอยู่, เรื้อรัง Syn. haunting Ops. sporadic
persistent (adj.) ดื้อ See also: ไม่ลดละ, ไม่ย่นย่อ Syn. persevering, tenacious
persistent (adj.) เรื่อยไป See also: ติดต่อกัน, ตลอดเวลา Syn. continued, never-ceasing
persistently (adv.) อย่างอยู่คงนาน Syn. firmly
persistently (adv.) อย่างดื้อแพ่ง See also: อย่างไม่ลดละ, อย่างไม่ย่นย่อ Syn. obstinately, stubbornly
persistently (adv.) อย่างติดต่อกัน See also: อยู่เรื่อยไป, ตลอดเวลา Syn. frequently, interminably
English-Thai: HOPE Dictionary
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
English-Thai: Nontri Dictionary
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
persistentติดทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Persistent pollutantsสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบัน (adv.) persistently See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly Syn. ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, ตะบี้ตะบัน
ตะพึด (adv.) persistently See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, without interruption Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป Ops. หยุดพัก, ชะงัก
ตะพึดตะพือ (adv.) persistently See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, deliberately Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด
ไม่หยุด (adv.) persistently See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly Syn. ต่อเนื่อง, ตะบี้ตะบัน
ดึงดัน (v.) be persistent See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate Syn. ดื้อดึง
ดื้อดึง (v.) be persistent See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate Syn. ดึงดัน
ตะบัน (v.) be persistent See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His brain waves are flat and he's persistent vegetative.(เสียงหมอ) Billy มีอาการ โคม่าแบบตื่นตัว
Goddamn persistent kid! Worse than a leech!ไอ้พวกเด็กที่น่ารังเกียจ เลวร้ายยิ่งกว่าปลิง
Three months, that's a persistent coma.3 เดือน นั่นคือโคม่าถาวรแล้ว
What a bunch of persistent guys.เป็นพวกตื๊อไม่เลิกชะมัดเลยวุ๊ย
But, oh, he was a persistent little bugger for a two-cylinder.แต่โอ้เขาเป็นคนเสพเวจมรรค ถาวรน้อยสำหรับสองกระบอก
Amidst persistent rumors... of human rights violations and economic mismanagement... the situation in Uganda has deteriorated badly in recent months.ท่ามกลางข่าวลือที่มีมาเรื่อยๆ... เกี่ยวกับความรุนแรงและการบริหารระบบเศรษฐกิจที่ผิดพลาด หลายเดือนมานี้ สถานการณ์ในอูกันดาค่อนข้างจะเลวร้าย
Um, Your Very Persistent Son Insisted That I Join You For Dinner.เอ่อ,ลูกชายหัวดื้อของคุณ ยืนกรานให้ฉันไปร่วมดินเนอร์ด้วย
Christopher Franzen was a persistent annoyance, huh?คริสโตเฟอร์ เฟรนเซ็นน่าลำคาญมากใช่มั้ย
Fine. What explains the fever and persistent tachycardia?อาจเป้นอะไรก็ได้ Endocardits
Your persistent dedication to a life of crime is an abomination before God and man.การที่คุณอุทิศชีวิตให้กับอาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั้นก่อความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
Not to mention persistent errors.เนี่ยยังไม่พูดถึงว่า สะกดผิดเพียบ
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก

persistent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
持久性毒剂[chí jiǔ xìng dú jì, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 持久性毒剂 / 持久性毒劑] persistent agent
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, 执着 / 執著] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, 一个劲 / 一個勁] continuously; persistently; incessantly
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, 一贯 / 一貫] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, 一个劲儿 / 一個勁兒] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing
堅毅[jiān yì, ㄐㄧㄢ ㄧˋ, 堅毅 / 坚毅] firm and persistent; unswerving determination
顽梗[wán gěng, ㄨㄢˊ ㄍㄥˇ, 顽梗 / 頑梗] obstinate; persistent
固执[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, 固执 / 固執] persistent; stubborn

persistent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネチネチ;ねちねち[, nechinechi ; nechinechi] (adv-to,n,vs) (on-mim) sticky; persistent
万年候補[まんねんこうほ, mannenkouho] (n) ever unsuccessful candidate; persistent candidate
弛まない[たゆまない, tayumanai] (adj-i) (uk) (See 弛む) untiring; steady; persistent
強請[きょうせい;ごうせい, kyousei ; gousei] (n,vs) blackmail; extortion; persistent demand
旧痾[きゅうあ, kyuua] (n) persistent disease
残留性有機汚染物質[ざんりゅうせいゆうきおせんぶっしつ, zanryuuseiyuukiosenbusshitsu] (n) persistent organic pollutant; POP
飽くなき;飽く無き[あくなき, akunaki] (adj-pn) insatiable; untiring; persistent
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
否という程[いやというほど, iyatoiuhodo] (n) persistently; bitterly; extremely
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn
張る[ばる, baru] (suf,v5r) (uk) to be prominently ...; to be persistently ...
性懲り[しょうこり, shoukori] (n) persistent; incorrigible
攻め抜く[せめぬく, semenuku] (v5k,vt) to attack persistently
根掘り葉掘り(P);根ほり葉ほり;根堀り葉堀り(iK)[ねほりはほり, nehorihahori] (exp,adv) thoroughly; persistently; through-and-through; (P)
横議[おうぎ, ougi] (n,vs) arguing persistently
永続性[えいぞくせい, eizokusei] (n) persistent; permanence
永続的[えいぞくてき, eizokuteki] (adj-na) permanent; perpetual; persistent; lasting
点滴穿石[てんてきせんせき, tentekisenseki] (exp) constant dripping wears away the stone; little strokes fell great oaks; limited strength, when persistently applied, can accomplish great feats
粘り強い(P);ねばり強い[ねばりづよい, nebariduyoi] (adj-i) tenacious; persevering; persistent; stubborn; steadfast; (P)
飽くまで;飽く迄[あくまで, akumade] (adv) (uk) to the end; to the bitter end; to the last; stubbornly; persistently; to the utmost

persistent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดึงดัน[adj.] (deungdan) EN: stubborn ; headstrong ; pigheaded ; persistent FR: obstiné ; borné ; têtu ; entêté ; buté
อึด[adj.] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
หนาหู[X] (nā hū) EN: more and more ; persistent ; frequently heard ; widespread FR:
ปัญหาเรื้อรัง[n. exp.] (panhā reūar) EN: chronic problem ; persistent problem FR: problème chronique [m] ; problème persistant [m]
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working FR: persévérant ; industrieux
พากเพียรพยายาม[adj.] (phākphīen p) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable FR: persévérant
ร่ำร้อง[v.] (ramrøng) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly FR: demander avec insistance
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent FR: chronique ; persistant
โรคกลัวสัตว์[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: zoophobia ; abnormal and persistent fear of animals FR:
สภาพผักเรื้อรัง[n. exp.] (saphāp phak) EN: persistent vegetative state FR: état végétatif chronique [m]
ทู่ซี้[adj.] (thūsī) EN: persistent FR:
อุตส่าห์[v.] (utsā) EN: try ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR: se démener ; se dépenser
อุสส่าห์[v.] (utsā) EN: take the trouble to ; go out of one's way ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR:
อุสสาหะ[v.] (utsāha) EN: take the trouble to ; go out of one's way ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR:
กระเพลิศ[adv.] (kraphloēt) EN: persistently ; continually ; constantly FR:
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently FR:
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent FR: persévérer
เพียร[adv.] (phīen) EN: persistently ; assiduously FR:
ร่ำ[adv.] (ram) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always FR: continuellement
ตะบัน[adv.] (taban) EN: persistently ; stubbornly ; unremittingly ; without restraint ; nonstop ; continuously FR: sans arrêt
ตะพึด[adv.] (tapheut) EN: persistently ; continually ; constantly ; all the time FR: continuellement ; sans arrêt
ตะพึดตะพือ[adv.] (tapheuttaph) EN: persistently ; continually ; constantly ; without letup FR: continuellement ; sans arrêt
ทับถม[v.] (thapthom) EN: pile charge upon charge ; attack persistently ; defame FR: charger

persistent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
persistent; fortbestehend {adj}persistent
Wachkoma {n} [med.]persistent vegetative state

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persistent
Back to top