ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

participation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *participation*, -participation-

participation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
participation (n.) การมีส่วนร่วม See also: การเข้าร่วม, การร่วมมือ Syn. cooperation, sharing
English-Thai: HOPE Dictionary
participation(พาร์ทิส'ซะเพ'เชิน) n. การเข้าร่วม,การมีส่วนร่วม
English-Thai: Nontri Dictionary
participation(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
participationการมีส่วนร่วม, การเข้าร่วม, การร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So effective immediately, we will suspend participation of cyborg troops.เพื่อให้เห็นผลโดยเร็ว เราจะหยุดการทำงานของกองกำลังไซบอร์ก
"No staff participation in the show will be allowed. No exceptions.""ห้ามพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ในการแสดงต่างหาก ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ"
But the real motivation behind his participation is not yet known.แต่เบื้องหลังของการเคลื่อนไหวครั้งนี้นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด
The Japanese government pays our fees, our annual fees, for participation in the International Whaling Commission.พรุ่งนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาแทนที่พวกมัน ครั้งแรกที่ผมไปเมืองไทจิ คือปี 1980
Thank you for your participation despite your busy schedule.ขอบคุณที่มาร่วมงาน ทั้งๆที่คุณยุ่งมาก
Mr. Calvini cannot be entangled in your investigation nor can his participation in this discussion find its way to the press.คุณกาลวินี่ไม่อยากติดร่างแหในคดีนี้ พอๆ กับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาพบกับพวกคุณ
I will now introduce the the esteemed members of the judiciary who have graced this event with their participation to present the Certificates of Appointment.ผมขอแนะนะ คณะตุลาการที่น่านับถือ ผู้มีพระคุณที่มีส่วนร่วมในงานนี้
Half of them are participation trophies.ครึ่งนึงของรางวัลได้มาจากการเข้าร่วม
The integrity of the game requires minimal participation on our part.การที่เกมจะสมบูรณ์แบบได้ เราต้องเข้าไปยุ่งให้น้อยที่สุด
Well, obviously, participation is no longer voluntary.เห็นได้ชัดว่า ตอนนี้หมดเวลาที่จะถอนตัวไปแล้ว
I'm president of the Perfect Attendance Club and I've won a participation award in rhythm gymnastics.ฉันยังเป็นประธานของชมมรมนักเรียนผู้ไม่เคยขาดเรียนอีกด้วย และฉันยังชนะรางวัลการเข้าร่วม rhythm gymnastics อีกด้วย
Dad, it's a certificate of participation for Regionals.พ่อครับ นั่นมันประกาศนียบัตร การเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค

participation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选民参加率[xuǎn mín cān jiā lǜ, ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄘㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄩˋ, 选民参加率 / 選民參加率] voter participation rate
实职[shí zhí, ㄕˊ ㄓˊ, 实职 / 實職] active participation
共赴[gòng fù, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ, 共赴] joint participation; to go together

participation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーティシペーション[, pa-teishipe-shon] (n) participation
パーティシペーションプログラム[, pa-teishipe-shonpuroguramu] (n) participation program; participation programme; PT
労働力率[ろうどうりょくりつ, roudouryokuritsu] (n) labor force participation rate; labour force participation rate
参加を呼びかける;参加を呼び掛ける[さんかをよびかける, sankawoyobikakeru] (exp,v1) to call for somebody's participation
参加可能[さんかかのう, sankakanou] (n) possibility of participation; participation possibility
参議[さんぎ, sangi] (n,vs) councillor; councilor; participation in government
干与[かんよ, kanyo] (n,vs) participation
経営参加[けいえいさんか, keieisanka] (n) labor participation in management (labour)
不参加[ふさんか, fusanka] (n) abstention; nonparticipation
共謀共同正犯[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution)
加担(P);荷担[かたん, katan] (n,vs) support; participation; assistance; complicity; conspiracy; (P)
加盟[かめい, kamei] (n,vs) participation; affiliation; (P)
参与[さんよ, sanyo] (n,vs,adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P)
参加[さんか, sanka] (n,vs,adj-no) participation; (P)
関与[かんよ, kanyo] (n,vs) participation; taking part in; participating in; being concerned in; (P)
関係[かんけい, kankei] (n,vs,adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n,vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
参加[さんか, sanka] Thai: การเข้าร่วม English: participation (vs)
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation

participation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit a contribution ; solicit for charity ; invite participation in a merit-making FR:
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part ; bond FR: action boursière [f] ; action [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
เอี่ยว[v.] (īo) EN: share ; part ; interest FR: participation [f]
จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน[xp] (jamnūan phū) EN: turnout FR: taux de participation (électorale) [m]
การเข้าร่วม[n.] (kān khao ru) EN: participation ; attendance FR: participation [f]
การเข้าร่วมกิจกรรม[n. exp.] (kān khao ru) EN: FR: participation aux activités [f]
การมีส่วนร่วม[n. exp.] (kān mī suan) EN: participation FR: participation [f]
ค่าลงทะเบียน[n. exp.] (khā longtha) EN: registration fee FR: frais de participation [mpl]
ผู้ที่เข้าร่วม[n. exp.] (phū thī kha) EN: attendant ; turnout FR: participant [m] ; nombre de participants [m] ; participation [f]
ส่วนร่วม[n.] (suanruam) EN: share FR: participation [f]

participation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwerbsquote {f}labor force participation rate
Teilhabe {f} (an)participation (in)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า participation
Back to top