ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parent*, -parent-

parent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parent (n.) พ่อแม่, ผู้ปกครอง See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล Syn. progenitor, begetter
parent (vt.) เลี้ยงดู See also: ปกครอง, ดูแล Syn. feed, maintain, nurse
parent company (n.) บริษัทแม่ Syn. headquarter
parentage (n.) บรรพบุรุษ See also: แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล Syn. ancestry, extraction, stock
parentage (n.) ความเป็นพ่อแม่ See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่
parental (adj.) เกี่ยวกับพ่อหรือแม่ Syn. maternal, paternal Ops. filial
parental (adj.) เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด
parentheses (n.) วงเล็บ See also: นขลิขิต
parentheses (n.) ข้อความแทรกในวงเล็บ Syn. aside, digression, divagation
parenthesis (n.) วงเล็บ
parenthetic (adj.) เกี่ยวกับวงเล็บ See also: เกี่ยวกับการใช้วงเล็บ Syn. parenthetical, incidental
parenthetical (adj.) เกี่ยวกับวงเล็บ See also: เกี่ยวกับการใช้วงเล็บ Syn. parenthetic, episodic
parenthood (n.) ความเป็นพ่อแม่ See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ Syn. parentage
parents (n.) พ่อแม่
parents (n.) ต้นกำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
parent(แพ'เรินท) n. พ่อหรือแม่,บรรพบุรุษ,แหล่ง, See also: parental adj.
parent/childแม่/ลูกหมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลหรือสารบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่เรียกว่าแบบแม่/ลูก หมายความว่า ลงมาเป็นชั้น ๆ
parentage(แพ'รันทิจ) n. ทายาท,แหล่งกำเนิด
parenthesis(พะเรน'ธิซิส) n. วงเล็บ, See also: parenthetical adj.
parenthesize(พะเรน'ธิไซซ) vt. ใส่ ไว้ในวงเล็บ,สอดแทรกคำในวงเล็บ
parentheticadj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parentheticaladj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parenthood(แพ'เรินฮูด) n. ความเป็นพ่อแม่
parenticide(พะเรน'ทิไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพ่อหรือแม่
English-Thai: Nontri Dictionary
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
parental(adj) เป็นพ่อเป็นแม่
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต
parenthetic(adj) อยู่ในวงเล็บ,ซึ่งสอดเข้ามา,ซึ่งแทรกอยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parentบิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parent companyบริษัทแม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parental๑. -พ่อแม่๒. ได้จากพ่อแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenthesisความแทรก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenthoodความเป็นบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenticideความผิดฐานฆ่าบิดามารดา, ผู้ฆ่าบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parentนิวไคลด์แม่, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวกลายเป็นอีกนิวไคลด์หนึ่ง นิวไคลด์ตัวต้นนั้น เรียกว่า นิวไคลด์แม่ ส่วนนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นใหม่ เรียกว่า นิวไคลด์ลูก (ดู daughter และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Parent companyบริษัทใหญ่จำกัด [การบัญชี]
Parenthoodความเป็นบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parentsบิดามารดา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บิดามารดา (n.) parent See also: parents, father, mother Syn. พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า
บิดามารดา (n.) parent See also: father and mother Syn. บูรพการี, พ่อแม่
บุพการี (n.) parent See also: father and mother Syn. บูรพการี, พ่อแม่, บิดามารดา
บูรพการี (n.) parent See also: father and mother Syn. พ่อแม่, บิดามารดา
ผู้คุ้มครอง (n.) parent See also: guardian Syn. ผู้ดูแล
ผู้ดูแล (n.) parent See also: guardian Syn. ผู้คุ้มครอง
ผู้ปกครอง (n.) parent See also: guardian Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง
ผู้ให้กำเนิด (n.) parent See also: parents, father, mother Syn. บิดามารดา, พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า
ชั้นแม่ (n.) parental generation
พรหมไทย (n.) parental gift
นขลิขิต (n.) parentheses Syn. วงเล็บ, เครื่องหมายวงเล็บ
วงเล็บ (n.) parentheses See also: round brackets Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต
วงเล็บ (n.) parentheses See also: braces Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต
วงเล็บกลม (n.) parentheses See also: round brackets Syn. นขลิขิต
เครื่องหมายนขลิขิต (n.) parentheses See also: braces Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ
เครื่องหมายวงเล็บ (n.) parentheses See also: braces Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายนขลิขิต
เครื่องหมายวงเล็บ (n.) parentheses Syn. วงเล็บ
บิดามารดา (n.) parents See also: father, mother, progenitor Syn. บุพการี
บิดามารดา (n.) parents
บุรพาจารย์ (n.) parents Syn. บูรพาจารย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
My parents forgot to sign my formพ่อแม่ฉันลืมเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มของฉัน
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
Your parents won't like it if you doพ่อแม่คุณต้องไม่ชอบแน่ถ้าคุณทำมัน
So I must, once again, summon your parentดังนั้นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ฉันต้องเรียกพ่อแม่เธอมาพบ
If something happens to him, my parents will blame meถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา พ่อแม่ก็จะตำหนิฉัน
Your job is to focus on your studies and help your parents!งานของเธอคือตั้งใจเรียนและช่วยเหลือพ่อแม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because the parent birds couldn't get near enough to feed them.เพราะว่าพ่อแม่พวกมัน เข้าใกล้รัง ไปป้อนอาหารพวกมันไม่ได้
Yes, we know how cruel a parent can be about the flatness of a child's pillow.ใช่เราจะรู้ดีว่าพ่อแม่ดีแค่ไหน โดยดูจากหมอนเด็กที่แบนแฟบ
What kind of parent would let that happen?ครอบครัวแบบไหนกันที่ยอมใหัมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น?
And any parent would understand that you know when I think of Chuck E. Cheese oh my goodness its noise.พ่อแม่ทุกคนย่อมเข้าใจเรื่องนี้ดี อย่างเวลาที่นึกถึงร้านชัคกีชีส คุณก็ต้องคิดว่า โอย หนวกหูจะตาย
Only a parent or a guardian can sign.ฉันทำไม่ได้/Nผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองเธอเท่านั้นที่เซ็นต์ได้
No, I can't answer any more questions until I have a parent or lawyer present.ไม่ค่ะ,หนูจะไม่ตอบอะไร จนกว่าผู้ปกครองหรือทนายมาที่นี่
Because his parent is like thisเพราว่าพ่อแม่ของ เค้าเป็นอย่างงั้นหนิ
Every unmarried parent there appreciated the suggestion.พ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานทุกคน ชื่นชมคำแนะนำของแม่
Psychiatric evaluations will show a history of paranoia stemming from a childhood trauma-- death of a parent or family member.การประเมิณผลทางจิตวิทยา จะแสดงให้เห็นประวัติของโรคหวาดระแวง เกิดจากความบอบช้ำ ในวัยเด็ก สูญเสียพ่อแม่ หรือสมาชิกครอบครัว
The heartbreak of a parent who's lost a child...พ่อแม่ที่หัวใจแตกสลายเพราะสูณเสียลูกๆ
My Career Day parent is my dad.My Career Day parent is my dad.
If i understood why you couldn't stay married to the only father, the only stable parent i'd ever known, yeah, i could've found a way to forgive you all sorts of things.If i understood why you couldn't stay married to the only father, the only stable parent i'd ever known, เย้ หนูแค่รู้ว่าหนูให้อภัยแม่ได้สำหรับเรื่องทั้งหมดนี้

parent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, 奔丧 / 奔喪] hasten home for the funeral of a parent or grandparent
二老[èr lǎo, ㄦˋ ㄌㄠˇ, 二老] one's parent (term of respect)
母公司[mǔ gōng sī, ㄇㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 母公司] parent company
母弹[mǔ dàn, ㄇㄨˇ ㄉㄢˋ, 母弹 / 母彈] parent shell (of a cluster bomb)
母质[mǔ zhì, ㄇㄨˇ ㄓˋ, 母质 / 母質] parent material (e.g. the eroded rock making up sediment)
总公司[zǒng gōng sī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 总公司 / 總公司] parent company; head office
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, 似乎] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, 看来 / 看來] apparently; it seems that; it appears; it seems
表观[biǎo guān, ㄅㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ, 表观 / 表觀] apparent
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 逴] apparent; distant; highly
亲生[qīn shēng, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ, 亲生 / 親生] born to oneself (i.e. one's natural child); having born oneself (i.e. one's natural parent)
小括号[xiǎo kuò hào, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 小括号 / 小括號] brackets; parentheses ( )
圆括号[yuán kuò hào, ㄩㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 圆括号 / 圓括號] parentheses; round brackets ( )
括号[kuò hào, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 括号 / 括號] parentheses; brackets
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, 冏彻 / 冏徹] bright and easily understood; clear; transparent
表面化[biǎo miàn huà, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 表面化] come to the surface; become apparent
亲家[qìng jia, ㄑㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ˙, 亲家 / 親家] parents of one's daughter-in-law or son-in-law; relatives by marriage
忤逆[wǔ nì, ˇ ㄋㄧˋ, 忤逆] disobedient to parents
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
义父母[yì fù mǔ, ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 义父母 / 義父母] foster-parents; adoptive parents
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
公婆[gōng pó, ㄍㄨㄥ ㄆㄛˊ, 公婆] husband's parents; parents-in-law
血统[xuè tǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˇ, 血统 / 血統] lineage; parentage; of (Chinese etc) extraction
小婿[xiǎo xù, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩˋ, 小婿] my son-in-law (humble); I (spoken to parents-in-law)
括弧[kuò hú, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄨˊ, 括弧] parenthesis
父母亲[fù mǔ qīn, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ, 父母亲 / 父母親] parent
[qīn, ㄑㄧㄣ, 亲 / 親] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 亲 / 親] parents-in-law of one's offspring
双亲[shuāng qīn, ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄣ, 双亲 / 雙親] parents
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 祖父母] paternal grandparents
透明[tòu míng, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 透明] transparent; open (non-secretive)
已见分晓[yǐ jiàn fēn xiǎo, ㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄠˇ, 已见分晓 / 已見分曉] the result becomes apparent; (after) the dust has settled
赘婿[zhuì xù, ㄓㄨㄟˋ ㄒㄩˋ, 赘婿 / 贅婿] son-in-law living at wife's parent's house
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach
半透明[bàn tòu míng, ㄅㄢˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 半透明] translucent; semitransparent
透光[tòu guāng, ㄊㄡˋ ㄍㄨㄤ, 透光] transparent; translucent
伏安[fú ān, ㄈㄨˊ ㄢ, 伏安] volt-ampere (measure of apparent power in alternating current circuits)

parent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
フォスターペアレント[, fosuta-pearento] (n) foster parent
モンスターペアレント;モンスター・ペアレント[, monsuta-pearento ; monsuta-. pearento] (n) over-demanding parent (wasei
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.)
仮の親[かりのおや, karinooya] (n) foster parent; expedient parent
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus)
似非親[えせおや, eseoya] (n) distant disinterested parent
子持ち;子持[こもち, komochi] (n) (1) parenthood; parent or someone with children on the way (esp. an expecting mother); (2) (of a fish) containing roe (eggs)
完全親会社[かんぜんおやがいしゃ, kanzen'oyagaisha] (n) full parent company; wholly-owning parent company; sole parent company
母体[ぼたい, botai] (n,adj-no) (1) mother's body, esp. when pregnant or after giving birth; (2) parent body; parent organization; heartland; (P)
育て親[そだておや, sodateoya] (n) foster parent
親会社[おやがいしゃ, oyagaisha] (n) parent company; (P)
親子丼[おやこどん;おやこどんぶり, oyakodon ; oyakodonburi] (n) chicken and egg on rice; parent and child donburi
養親[ようしん, youshin] (n) adopter; adopting parent or parents; adoptive parent or parents; foster parent or parents
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking
パーレン[, pa-ren] (n) parentheses; parenthesis; (P)
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation
ペアレンツ[, pearentsu] (n) parents
ベルガミン[, berugamin] (n) pergamin (transparent, parchment-like paper)
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation
モンスターペアレンツ;モンスター・ペアレンツ[, monsuta-pearentsu ; monsuta-. pearentsu] (n) (See モンスターペアレント) over-demanding parents (wasei
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing")
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation
一目瞭然[いちもくりょうぜん, ichimokuryouzen] (adj-na,n,adj-no) apparent; obvious; very clear
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P)
三族[さんぞく, sanzoku] (n) three types of relatives (e.g, father, children and grandchildren; parents, siblings, wife and children; etc.)
不孝[ふこう(P);ふきょう, fukou (P); fukyou] (adj-na,n) (1) undutifulness to one's parents; lack of filial piety; (2) (ふきょう only) (arch) (See 八虐) (the crime of) cursing one's parents; (3) (ふきょう only) (arch) disowning one's child; (P)
不顕性感染[ふけんせいかんせん, fukenseikansen] (n) inapparent infection; subclinical infection
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (n) {comp} (round) parentheses
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an)
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()"
丸括弧[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()"
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ())
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship
親順序番号[おやじゅんじょばんごう, oyajunjobangou] parent-sequence-number
透過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] transparent (data)
透過的データ[とうかてきデータ, toukateki de-ta] transparent (data)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent

parent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company FR: société mère [f] ; maison mère [f]
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
ปาลี[n.] (pālī) EN: parent ; guardian FR:
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kam) EN: parent ; parents ; father ; mother ; progenitor FR: géniteur [m] ; parents [mpl]
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøn) EN: parent FR: parent [m]
ต้นกำเนิด[n. exp.] (ton kamnoēt) EN: origin ; source ; parent FR: origine [f] ; source [f] ; racines [fpl]
ญาติ[n. exp.] (yāt) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old) ; descendent ; kin FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
ญาติห่างๆ[n. exp.] (yāt hāng-hā) EN: distant relative ; distant relation FR: famille éloignée [f] ; lointain parent [m] ; parent éloigné [m]
ญาติใกล้ชิดที่สุดของมนุษย์ ; ญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของมนุษย์[n. exp.] (yāt klaichi) EN: FR: le plus proche parent de l'homme
ญาติสายโลหิต[n. exp.] (yāt sāi lōh) EN: relative ; near relations FR: parent [m] ; proche parent [m]
ญาติสนิท[n. exp.] (yāt sanit) EN: close relative ; close relation FR: parent proche [m]
ญาติกา[n.] (yāttikā) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old) ; descendent ; kin FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
อำนาจปกครอง[n. exp.] (amnāt pokkh) EN: parental power FR: pouvoir parental [m]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless FR: indigent ; nécessiteux
อภิชาตบุตร[n.] (aphichāttab) EN: child who does better than his parents ; child who surpasses his parents ; son who turns out to be better than his father FR:
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
บุพการี[n.] (bupphakārī) EN: parents ; ascendants FR:
ชัดแจ้ง[adj.] (chat jaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring ; explicit FR: évident ; flagrant ; manifeste ; explicite
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
เชื่อฟังพ่อแม่[v. exp.] (cheūafang p) EN: FR: écouter les parents
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother FR:
ด่าพ่อล่อแม่[v. exp.] (dā phø lø m) EN: knock someone's parents FR:
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
ดูเหมือนว่า[X] (dūmeūoen wā) EN: as if ; as though ; apparently FR: comme si
เห็นได้ชัดเลย(ว่า)[xp] (hen dāi cha) EN: it's evident (that) ; it's apparent (that) FR: il est évident (que)
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear FR: évident ; criant ; explicite
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like FR: clair ; cristallin ; limpide
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised ; blatant FR: clair et net ; franc ; évident
ขบวนขันหมาก[n. exp.] (khabūan kha) EN: procession of the groom's parents FR:
คิดถึงพ่อแม่[v. exp.] (khittheung ) EN: FR: penser à ses parents
เครื่องหมายนขลิขิต [n. exp.] (khreūangmāi) EN: ( ) ; parentheses FR: ( ) ; parenthèse [f]
คุณพ่อคุณแม่[n. exp.] (khun phø kh) EN: FR: père et mère [mpl] ; parents [mpl]
ความหนาแน่นปรากฏ[n. exp.] (khwām nānae) EN: apparent density FR:
ความเป็นญาติ[n. exp.] (khwām pen y) EN: kinship ; family relationship FR: parenté [f] ; lien de parenté [m]
เกี่ยวดอง[v.] (kīodøng) EN: have relationship by marriage ; relate ; link ; associate FR: avoir un lien de parenté
กระดาษโปร่งใส[n. exp.] (kradāt prōn) EN: transparent paper FR:
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently FR: clairement ; distinctement
เลี้ยงดูพ่อแม่[v. exp.] (līengdū phø) EN: FR: prendre soin de ses parents

parent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent
Stammhaus {n}parent firm; parent house
Dachorganisation {f}umbrella organization; parent organization
Scheinleistung {f}apparent power
Scheinstrom {m}apparent current
Scheintod {m}apparent death
offensichtlich; offenbar {adj} | offensichtlich sein; auffallen | nicht offensichtlich | offensichtlicher Mangel | offensichtlicher Schadenapparent | to be apparent | unapparent | apparent effect | apparent damage
scheinbar; anscheinend {adj} | nur scheinbar seinapparent | to be apparent
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Banner {n}; Transparent
beiläufig {adv}by way of parenthesis
Stiefeltern {pl}stepparents
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home
Thronanwärter {m}heir apparent
öffnende runde Klammer {f}; Klammer aufleft parenthesis (
Muttergesellschaft {f}parent company
Offenbarung {f}apparentness
parenteral {adj}; unter Umgehung des Verdauungstraktes [med.]parenteral
Vaterhaus {n}parental home
Eltern {pl} | besorgte Elternparents | concerned parents
Rabeneltern {pl}uncaring parents
Rabeneltern {pl}unnatural parents
schließende runde Klammer {f}; Klammer zuright parenthesis )
Transparent {n}transparentness
transparent; durchsichtig {adj} | transparenter; durchsichtiger | am transparentesten; am durchsichtigstentransparent | more transparent | most transparent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parent
Back to top