ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chroma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chroma*, -chroma-

chroma ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chroma (n.) สี See also: สีสำหรับทาหรือเขียน, สีย้อม Syn. undercoat
chromatic spectrum (n.) สเป็กทรั่ม See also: แถบสีหลายหลากสี Syn. color spectrum, rainbow
chromaticity (n.) เม็ดสี See also: รงควัตถุ, สีย้อม Syn. pigment, pigmentation, tint, dye, cast
chromaticity (n.) สี Syn. hue, tone, tinge, tint, pigment, pigmentation, undertone, cast, tincture, paint
chromaticity (n.) เม็ดสี See also: รงควัตถุ, สีย้อม Syn. pigment, pigmentation, tint, dye, cast
chromaticity (n.) สี Syn. hue, tone, tinge, tint, pigment, pigmentation, undertone, cast, tincture, paint
English-Thai: HOPE Dictionary
chromaticadj. เกี่ยวกับสีหรือสารสี,เกี่ยวกับระดับเสียงผันแปร
chromaticism(โครแมท'ทิซิสซึม) n. การใช้ระดับเสียงที่ผันแปร
chromatidn. ส่วนตามยาวที่โครโมโชมแบ่งตัวออกเป็น2 ส่วนตามยาว
English-Thai: Nontri Dictionary
chromatic(adj) เกี่ยวกับสี,มีสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chromatic aberrationรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chromaticism (Music)ระบบครึ่งเสียง [TU Subject Heading]
chromatidโครมาทิด, ส่วนของโครโมโซมที่เกิดจากการแบ่งตัวตามยาวออกเป็นสองส่วน แต่ยังไม่หลุดออกจากกัน เกิดในระยะโพรเฟสของการแบ่งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

chroma ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血色素沉积症[xuè sè sù chén jī zhèng, ㄒㄩㄝˋ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄓㄥˋ, 血色素沉积症 / 血色素沉積症] hemochromatosis
单色[dān sè, ㄉㄢ ㄙㄜˋ, 单色 / 單色] monochrome; monochromatic; black and white

chroma ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
彩度[さいど, saido] (n) chroma; chroma saturation; color saturation (colour)
アクロマート[, akuroma-to] (n) achromat
アクロマチックレンズ[, akuromachikkurenzu] (n) achromatic lens
アフィニティークロマトグラフィー[, afinitei-kuromatogurafi-] (n) affinity chromatography
オルソクロマチック[, orusokuromachikku] (adj-no) orthochromatic
オルソパンクロマチック[, orusopankuromachikku] (adj-no) orthopanchromatic
クロマチック[, kuromachikku] (adj-no,adj-na) chromatic
クロマチン[, kuromachin] (n) (See 染色質) chromatin
クロマトロン[, kuromatoron] (n) chromatron
クロム酸カリウム[クロムさんカリウム, kuromu san kariumu] (n) potassium chromate
クロム酸混液[クロムさんこんえき, kuromu sankon'eki] (n) potassium dichromate-sulfuric acid solution
クロム酸鉛[クロムさんなまり, kuromu sannamari] (n) lead chromate (PbCrO4)
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.)
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month
パンクロ[, pankuro] (n,adj-no) (abbr) panchromatic
パンクロマチックフィルム[, pankuromachikkufirumu] (n) panchromatic film
ヘテロクロマチン[, heterokuromachin] (n) heterochromatin
ユークロマチン[, yu-kuromachin] (n) euchromatin
ろ紙クロマトグラフィー;濾紙クロマトグラフィー[ろしクロマトグラフィー, roshi kuromatogurafi-] (n) paper chromatography
三原色;三元色(iK)[さんげんしょく, sangenshoku] (n) three primary colors (colours); trichromatic
十二律[じゅうにりつ, juuniritsu] (n) (See 雅楽) ancient Chinese chromatic scale (primarily used in Japan for gagaku, etc.)
壱越[いちこつ, ichikotsu] (n) (See 黄鐘・こうしょう,十二律) (in Japan) 1st note of the ancient chromatic scale (approx. D)
大呂[たいりょ;たいろ, tairyo ; tairo] (n) (1) (See 十二律,断吟) (in China) 2nd note of the ancient chromatic scale (approx. D sharp); (2) twelfth lunar month
夷則[いそく, isoku] (n) (1) (See 十二律,鸞鏡) (in China) 9th note of the ancient chromatic scale (approx. A sharp); (2) seventh lunar month
応鐘[おうしょう, oushou] (n) (1) (See 十二律,上無) (in China) 12th note of the ancient chromatic scale (approx. C sharp); (2) tenth month of the lunar calendar
染色分体[せんしょくぶんたい, senshokubuntai] (n) chromatid
無彩色[むさいしょく, musaishoku] (n) (See 有彩色) neutral colour; neutral color; achromatic (colour, color)
無色[むしょく, mushoku] (n,adj-no) colourless; colorless; achromatic; (P)
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律,無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C)
紅型[びんがた, bingata] (n) method of dyeing, developed in Okinawa, in which a single stencil is used to produce richly polychromatic designs; traditional dyed cloth from Okinawa
色収差[いろしゅうさ, iroshuusa] (n) chromatic aberration
調光[ちょうこう, choukou] (n) (1) (abbr) variable light (e.g. with a dimmer); (adj-f) (2) photochromatic; (3) (See 調光器) dimmer; dimmer control
重クロム酸ナトリウム[じゅうクロムさんナトリウム, juu kuromu san natoriumu] (n) sodium dichromate (Na2Cr2O7)
黄鐘[こうしょう, koushou] (n) (1) (See 壱越,十二律) (in China) 1st note of the ancient chromatic scale (approx. D); (2) eleventh lunar month
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key

chroma ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องโครมาโทกราฟี[n. exp.] (khreūang kh) EN: chromatography equipment. ; chromatograph FR: appareil de chromatographie [m]
โครมาโทกราฟี ; โครมาโตกราฟี[n.] (khrōmāthōkr) EN: chromatography FR: chromatographie [f]
โครมาโทกราฟีแบบแบ่งส่วน[n. exp.] (khrōmāthōkr) EN: partition chromatography FR:
โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์[n. exp.] (khrōmāthōkr) EN: column chromatography FR:
โครมาโทกราฟีแบบของเหลว[n. exp.] (khrōmāthōkr) EN: liquid chromatography (LC) FR: chromatographie en phase liquide [f]
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ[n. exp.] (khrōmāthōkr) EN: paper chromatography FR: chromatographie sur papier [f]
ความเพี้ยนสี[n. exp.] (khwām phīen) EN: chromatic aberration FR: aberration chromatique [f]
กล้องถ่ายภาพรายละเอียดสูง[n. exp.] (klǿngthāiph) EN: panchromatic telescope FR: télescope panchromatique [m]
รงคเลข[n.] (rongkhalēk) EN: chromatic number FR: nombre chromatique [m]
วิธีโครมาโทกราฟี[n. exp.] (withī khrōm) EN: FR: méthode chromatographique [f]

chroma ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chromatizität {f}chromaticity
Chromatogramm {n}chromatogram
Chromatographie {f}chromatography
chromatisch {adj}chromatic
chromatisch {adv}chromatically
Farbbildschirm {m}chromatic terminal
Säulenchromatographie {f}column chromatography
Ionenaustauschchromatographie {f}ion-exchange chromatography
Ionenpaarchromatographie {f}ion pair chromatography
Kitschroman {m} | Kitschromane
Flüssigchromatography {f}liquid chromatography
Niederdruck-Chromatography {f}low-pressure chromatography
einfarbig; monochrom {adj}monochromic; monochrome; monochromatic
Verteilungschromatographie {f}partition chromatography

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chroma
Back to top