ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-outspoken-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น outspoken, *outspoken*,

-outspoken- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豪爽[háo shuǎng, ㄏㄠˊ ㄕㄨㄤˇ, 豪爽] outspoken and straightforward; forthright; expansive

-outspoken- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明け透け[あけすけ, akesuke] (adj-na,adv,n,adj-no) honest; open; frank; outspoken
無遠慮[ぶえんりょ, buenryo] (adj-na,n) rude; outspoken
諤々;諤諤[がくがく, gakugaku] (adj-na,n,adj-no) outspoken

-outspoken- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดจ้าน[adj.] (jatjān) EN: brassy ; outspoken FR:
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
ปากกล้า[adj.] (pākklā) EN: sharp-tongued ; outspoken FR:
ปากโป้ง[adj.] (pākpōng) EN: indiscreet ; outspoken FR:
โผงผาง[adj.] (phōngphāng) EN: tactless ; outspoken ; point-blank FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -outspoken-
Back to top