ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fourth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fourth*, -fourth-

fourth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fourth (n.) หนึ่งในสี่ส่วน
fourth (adj.) ที่สี่ See also: ลำดับที่สี่
English-Thai: HOPE Dictionary
fourth(ฟอร์ธ) adj.,adv. ที่ 4
fourth estateฐานันดรที่ 4 (นักหนังสือพิมพ์,อาชีพนักหนังสือพิมพ์), Syn. press
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
fourth of julyn. วันอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐอเมริกา., Syn. Independence Day
fourthly(ฟอร์ธ'ลี) adv. ที่ 4,ลำดับ 4
English-Thai: Nontri Dictionary
fourth(adj) ที่สี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fourth estateฐานันดรที่ ๔ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fourth-generation languages( 4GLs )โฟร์ทจีแอล, กลุ่มของภาษาที่แตกต่างจากภาษาเชิงกระบวนความ ที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยง่าย ภาษาจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ ตัวอย่างของภาษา 4GL เช่น ภาษาเอสคิวแอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัตวา (n.) the fourth tonal accent in Thai Syn. เสียงจัตวา
เสียงจัตวา (n.) the fourth tonal accent in Thai
ไม้กากบาท (n.) the fourth mark indicating a rising tone Syn. ไม้จัตวา
ไม้จัตวา (n.) the fourth tonal marker of the Thai writing system represented by +
ที่สี่ (n.) fourth Syn. ลำดับที่สี่
ลำดับที่สี่ (n.) fourth
ฐานันดรที่สี่ (n.) fourth estate
ดุสิต (n.) fourth land of heaven
จำนวนหนึ่งในสี่ (n.) one fourth
หนึ่งในสี่ (n.) one fourth Syn. จำนวนหนึ่งในสี่
เศษหนึ่งส่วนสี่ (n.) one-fourth Syn. หนึ่งในสี่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is the fourth time that this happenedสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สี่แล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One bait was down 40 fathoms, the second was at 75... ... and the third and fourth were down in the blue water at 100 and 125 fathoms.หนึ่งในเหยื่อที่ถูกลง 40 ไสวที่ สอง เป็นที่ 75 และคนที่สามและสี่ ลดลง ในน้ำทะเลสีฟ้าที่ 100 และ 125 ไสว
Third Troop, Fourth Musketeers.กองร้อยที่สามที่สี่ ทหารถือปืน คาบศิลา มาในมาในมาใน
Third Troop, Fourth Musketeers.กองร้อยที่สามที่สี่ ทหารถือปืน คาบศิลา มาในมาใน
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู
The Fire Chief wants you to go over the Fourth of July...หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ต้องการให้คุณทบทวนงานวันชาติ...
You yell, "Shark!"... we've got a panic on our hands on the Fourth of July.เเต่ถ้าตะโกนว่า "ฉลาม!"... เราก็จะได้ความโกลาหลฉลองวันชาติ
It's not until the Fourth of July. Till then, it's you and me.นั่นมันวันที่ 4 กรกฎาฯ ตอนนี่ มืเเต่นายกับฉัน
Opening the beaches on the Fourth of July is like ringing the dinner bell.เปิดหาดวันที่ 4 กรกฎาฯ ก็เหมือนสั่นกระดิ่งเรียกให้มากินเลย
August? For Christ's sake, tomorrow's the Fourth of July!สิงหาฯ เหรอ ให้ตายสิ พรุ่งนี่วันที่ 4 กรกฎาฯ นะ!
Take the fourth step, that we may be ever full ofjoy.ก้าวที่สี่ เราจะมีความสุขด้วยกัน
This is the fourth time in the three months since she died.ในรอบสามเดือน หลังแม่ตาย
The fourth notebook is a deal-breaker.โน๊ตบุ๊คที่สี่คือจัดการ breaker

fourth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
四月[sì yuè, ㄙˋ ㄩㄝˋ, 四月] April; fourth month
丁亥[dīng hài, ㄉㄧㄥ ㄏㄞˋ, 丁亥] twenty fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067
丁卯[dīng mǎo, ㄉㄧㄥ ㄇㄠˇ, 丁卯] fourth year D4 of the 60 year cycle, e.g. 1987 or 2047
丁巳[dīng sì, ㄉㄧㄥ ㄙˋ, 丁巳] fifty fourth year D6 of the 60 year cycle, e.g. 1977 or 2037
丁未[dīng wèi, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˋ, 丁未] forty fourth year D8 of the 60 year cycle, e.g. 1967 or 2027
丁酉[dīng yǒu, ㄉㄧㄥ ㄧㄡˇ, 丁酉] thirty fourth year D10 of the 60 year cycle, e.g. 1957 or 2017
[dīng, ㄉㄧㄥ, 丁] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl
入声[rù shēng, ㄖㄨˋ ㄕㄥ, 入声 / 入聲] entering tone (the fourth tone of classical Chinese)
去声[qù shēng, ㄑㄩˋ ㄕㄥ, 去声 / 去聲] falling tone, the fourth tone of putonghua
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
四环路[sì huán lù, ㄙˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, 四环路 / 四環路] Fourth ring road (Beijing), opened in 2001
大四[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大四] fourth year university student
汉文帝[Hàn wén dì, ㄏㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, 汉文帝 / 漢文帝] fourth Han emperor Han Wendi (202-157 BC), personal name Liu Heng 劉恆|刘恒 reigned 180-157 BC
第四代[dì sì dài, ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄉㄞˋ, 第四代] fourth generation
第四季[dì sì jì, ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄐㄧˋ, 第四季] fourth quarter
第四季度[dì sì jì dù, ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, 第四季度] fourth quarter (of financial year)
四级[sì jí, ㄙˋ ㄐㄧˊ, 四级 / 四級] grade 4; fourth class; category D
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, 三国志 / 三國志] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls
五言绝句[wǔ yán jué jù, ˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, 五言绝句 / 五言絕句] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四爱国运动 / 五四愛國運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四运动 / 五四運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
民数记[Mín shù jì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧˋ, 民数记 / 民數記] Numbers; the fourth book of Moses
季父[jì fù, ㄐㄧˋ ㄈㄨˋ, 季父] youngest uncle; fourth uncle
四次[sì cì, ㄙˋ ㄘˋ, 四次] fourth; four times; quartic
第四[dì sì, ㄉㄧˋ ㄙˋ, 第四] fourth; number four

fourth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July
中学年[ちゅうがくねん, chuugakunen] (n) (See 低学年,高学年) middle grades of primary school (third and fourth grades)
副将[ふくしょう, fukushou] (n) (1) second in command; (2) fourth athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
[う;ぼう, u ; bou] (n) fourth sign of Chinese zodiac (The Hare, 5am-7am, east, February)
卯月[うづき;うつき(ik);うずき(ik), uduki ; utsuki (ik); uzuki (ik)] (n) (obs) fourth month of the lunar calendar
四分[しぶん, shibun] (n,vs) divide into four pieces; one fourth
四回生;4回生[よんかいせい, yonkaisei] (n) fourth year (college) student; senior
四緑[しろく, shiroku] (n) (See 九星) fourth of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and south-east)
張り出し;張出し;張り出(io);張出(io)[はりだし, haridashi] (n) (1) overhang; (2) (See 貼り出し) poster; placard; notice; (3) extra third or fourth wrestler of certain rank (sumo)
甲乙丙丁[こうおつへいてい, kouotsuheitei] (n) A, B, C and D; first, second, third and fourth
第四階級[だいよんかいきゅう, daiyonkaikyuu] (n) the fourth estate; the proletariat
花残月;花残し月[はなのこしづき, hananokoshiduki] (n) (See 卯月) fourth lunar month
言論界[げんろんかい, genronkai] (n) the press; journalism; fourth estate
高学年[こうがくねん, kougakunen] (n) (See 低学年,中学年) upper grades of primary school (sixth, fifth, and sometimes fourth grades); (P)
ギアラ[, giara] (n) abomasum (fourth compartment of the stomach of a ruminant); maw; rennet-bag
冷や飯食い;冷飯食い[ひやめしくい;ひやめしぐい, hiyameshikui ; hiyameshigui] (n) (1) hanger-on; dependent; (2) someone who is received coldly; (3) (fam) third, fourth, fifth, etc. sons (during the Edo period when only the oldest male could inherit an estate)
四女[よんじょ, yonjo] (n) fourth-born daughter
忌寸[いみき, imiki] (n) (arch) (See 八色の姓) Imiki (fourth highest of the eight hereditary titles)
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P)

fourth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattaw) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate FR: quatrième classe [f]
ดุษิต ; ดุสิต [n.] (dusit) EN: the fourth heaven ; the realm of delight ; the delightful realm ; the heaven of the satisfied gods ; [name of the fourth heavenly abode of which Santusita is the king] FR:
จำนวนหนึ่งในสี่[n. exp.] (jamnūan neu) EN: one fourth FR:
จัตวา[adj.] (jattawā) EN: fourth FR: quatrième ; du quatrième degré ; de quatrième classe
จัตวาศก[n.] (jattawāsok) EN: fourth year of the decade FR:
จตุรถ-[pref.] (jaturatha-) EN: fourth FR: quatrième
จตุตฺถ-[pref.] (jatuttha-) EN: fourth FR: quatrième
จตุตถฌาน[n.] (jatutthachā) EN: the fourth Jhāna ; the fourth absorption FR:
จตุตถี[adj.] (jatutthī) EN: fourth FR: quatrième
กน[n.] (kon) EN: [the fourth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar, the "-n" sound at the end of a syllable, a live ending ] FR:
กรกฎ = กรกฏ[n.] (kørakot) EN: Cancer ; Thai Zodiac sign for Cancer ; the fourth sign of the zodiac FR: signe du Cancer [m]
ลำดับที่ 4 = ลำดับที่สี่[adj.] (lamdap thī ) EN: fourth FR:
แม่กน[n. exp.] (maē kon) EN: [the fourth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
แม่ทัพภาคที่ 4[n. exp.] (maēthap phā) EN: Fourth Army Region commander ; 4th Army Region commander FR:
หนึ่งในสี่[X] (neung nai s) EN: a quarter ; one fourth FR: un quart ; le quart
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Fourth Thai–Lao Friendship Bridge (Chiang Khong-Houayxay) FR:
ฐานันดรที่สี่ = ฐานันดรที่ 4 = ฐานันดรที่ ๔[n.] (thānandønth) EN: Fourth Estate ; fourth power ; press and news media FR: quatrième pouvoir [m] ; presse [f]
ที่สี่[adj. num.] (thī sī) EN: fourth FR: quatrième
อัฐ[n.] (at) EN: cowrie ; money ; penny ; satang ; at [old coin worth one-eighth of a feuang or one sixty-fourth part of a baht] FR:
[n.] (hø) EN: [forty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
ฮ นกฮูก[n. exp.] (hø nok hūk) EN: [forty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
จัตวา (–๋)[n.] (jattawā) EN: jattawa (fourth tonal accent in the Thai language) FR: jattawa [m] (quatrième accent tonal du thaï)
เศษหนึ่งส่วนสี่[n. exp.] (sēt neung s) EN: one-fourth FR: un quart
[n.] (thø) EN: [twenty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
ธ ธง[n. exp.] (thø thong) EN: [twenty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (yø) EN: [thirty-fourth letter of ther Thai alphabet] FR: [trente-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
ย ยักษ์[n. exp.] (yø yak) EN: [thirty-fourth letter of ther Thai alphabet] FR: [trente-quatrième lettre de l'alphabet thaï]

fourth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quarte {f} [mus.]fourth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fourth
Back to top