ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one-to-one

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one-to-one*, -one-to-one-

one-to-one ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
one-to-one (adj.) เกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน Syn. coordinated, made even
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
one-to-oneหนึ่งต่อหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
one-to-one functionฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง, y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง    ถ้า f(x1) = f(x2)    แล้ว x1 = x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

one-to-one ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, 一一对应 / 一一對應] one-to-one correspondence

one-to-one ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一対一の写像[いちたいいちのしゃぞう, ichitaiichinoshazou] (n) one-to-one mapping; 1-to-1 mapping
一対一対応[いちたいいちたいおう, ichitaiichitaiou] (n) {math} one-to-one correspondence
一騎打ち(P);一騎打;一騎討;一騎討ち[いっきうち, ikkiuchi] (n,vs) personal combat; one-to-one fight; (P)
マンツーマン[, mantsu-man] (n) man-to-man; one-to-one; (P)
一対一(P);1対一[いちたいいち(P);いったいいち, ichitaiichi (P); ittaiichi] (n,adj-no) one-to-one; (P)

one-to-one ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง[n. exp.] (fangchan ne) EN: injection ; injective function ; one-to-one function FR: fonction injective [f] ; injective [f]
การสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง[n. exp.] (kān somnai ) EN: one-to-one correspondence FR:
หนึ่งต่อหนึ่ง[adj.] (neung tø ne) EN: one-to-one FR: un à un

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า one-to-one
Back to top