ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amiss

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amiss*, -amiss-

amiss ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amiss (adj.) ไม่ถูกต้อง See also: ไม่เหมาะสม Syn. wrong, faulty
amiss (adv.) อย่างไม่ถูกต้อง See also: อย่างไม่เหมาะสม Syn. wrongty, faultily
amission (n.) การตัดออก (คำทางการ) See also: การละ, การลบ Syn. deletion
English-Thai: Nontri Dictionary
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll probably sense something's amiss when they repossess your house.ฉันว่าเดี๋ยวเค้าก็รู้ได้ว่ามีอะไรประหลาดๆ ตอนที่มีคนมายึดบ้าน
I promise there is nothing amiss in my area.ผมสัญญาว่าไม่มีอะไร ผิดปกติในพื้นที่ผม
What I'm saying is that a little lucidity would not go amiss.ที่ป๊าพูดคือ คิดให้แจ่มแจ้งสักนิด ก็ไม่มีอะไรเสียหาย
Andamiss I have begun to miss#And a miss I have begun to miss
Tools are lying about. Something's amiss.เครื่องมือถูกทิ้งกระจัดกระจาย มีบางสิ่งผิดปกติ
I believe someone planted his name in that article... so that if a man of letters came looking for answers, he'd know something was amiss.ฉันเชื่อว่ามีบางคนเพิ่มชื่อเขาในบทความ เมื่อผู้แต่งวรรณกรรมต้องการมาหาคำตอบ เขาจะรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ
Something is amiss, and I need you to find out what.มีบางอย่างผิดปรกติและผม อยากให้คุณตรวจสอบ
A small "thank you" wouldn't go amiss.ไม่คิดจะขอบคุณกันซักหน่อยเหรอ?
If we find anything amiss, then I need someone to tell the world that they'll believe.ถ้าเราค้นพบการกระทำผิด ผมอยากได้คนที่พูดแล้วทั้งโลกจะยอมเชื่อ

amiss ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, 不对 / 不對] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer

amiss ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き違う[ゆきちがう;いきちがう, yukichigau ; ikichigau] (v5u,vi) (1) to cross (each other); to pass (each other); (2) to misunderstand; to go amiss
四葉塩竈[よつばしおがま;ヨツバシオガマ, yotsubashiogama ; yotsubashiogama] (n) (uk) Chamisso's lousewort (Pedicularis chamissonis var. japonica)
狂う[くるう, kuruu] (v5u,vi) (1) to go mad; (2) to get out of order; to go amiss; (P)

amiss ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดพลาด[v. exp.] (phit phlāt) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amiss
Back to top