ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mercilessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mercilessness*, -mercilessness-

mercilessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mercilessness (n.) การไร้ความปราณี Syn. cruelty, implacability

mercilessness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitleidlosigkeit {f}mercilessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mercilessness
Back to top