ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tumour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tumour*, -tumour-

tumour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tumour (n.) เนื้องอก Syn. cyst
tumour (n.) ส่วนที่บวม
tumour (n.) การบวม
English-Thai: HOPE Dictionary
tumour(ทิว'เมอะ) n. เนื้องอก,การบวม,ก้อนบวม., See also: tumorous adj. tumourous adj. tumoral adj. tumoural adj., Syn. growth
English-Thai: Nontri Dictionary
tumour(n) การบวม,โรคเนื้องอก,เนื้อโปน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tumour marker; marker, tumorสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They've stopped the bleeding, he's gonna be fine, but they found a tumour in his thyroid.พวกเขาได้หยุดเลือดออก เขาจะได้รับการปรับ แต พวกเขาพบว่าเนื้องอก ในต่อมไทรอยด์ของเขา.
First, I'm gonna cut off the Sam-sized tumour on her heart, and then we can begin the long, slow process of cleaning the stink of your mediocrity off of her.ฉันจะตัดเนื้องอก "แซม" ออกจากหัวใจเธอ และจากนั้นเราจะมาเริ่มกระบวนการ ทำความสะอาดสิ่งปกปรกเน่าเฟะที่นายทิ้งไว้ออกจากเธอ
Yes, there are little pupps of seven Different colours in these tumours.ใช่ มีตุ่มที่มีเจ็ดสีแตกต่างกันในเนื้องอกของฉัน
If I did have a tumour. I'd name it Marla.คุณก็เป็นแค่หญิงเร่ร่อน โอเค, ฉันเห็นคุณเหมือนกัน, เห็นที่--

tumour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪性腫瘍[あくせいしゅよう, akuseishuyou] (n) malignant tumor; malignant tumour
浸潤性腫瘍[しんじゅんせいしゅよう, shinjunseishuyou] (n) invasive tumor; invasive tumour
脊髄腫瘍[せきずいしゅよう, sekizuishuyou] (n) spinal cord tumour; spinal cord neoplasm; spinal tumour
良性腫瘍[りょうせいしゅよう, ryouseishuyou] (n) benign tumor; benign tumour
類線維腫[るいせんいしゅ, ruisen'ishu] (n) fibroid; fibroid tumor; fibroid tumour
出っ張り[でっぱり, deppari] (n) tumor; tumour; protrusion
出来物[できもの;でけもの, dekimono ; dekemono] (n) tumour; tumor; growth; boil; ulcer; abscess; rash; pimple
消化管間質腫瘍[しょうかかんかんしつしゅよう, shoukakankanshitsushuyou] (n) gastrointestinal stromal tumor (tumour); GIST
腫れ物[はれもの, haremono] (n) tumor; tumour; swelling
腫物[しゅもつ, shumotsu] (n) tumor; tumour; swelling

tumour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลำพบก้อน[v. exp.] (khlam phop ) EN: feel a tumour FR:

tumour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehirntumor {m} [med.]cerebral tumour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tumour
Back to top