ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fatality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fatality*, -fatality-

fatality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatality (n.) ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม See also: ความตาย Syn. accident, dying, mortality
English-Thai: HOPE Dictionary
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
English-Thai: Nontri Dictionary
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fatality rate; rate, case fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatalityการตาย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One fatality -เหยื่อเคราะห์ร้ายก็คือ..
The CDC is projecting a fatality toll...หน่วยควบคุมโรคได้คาดการว่า...
Can you imagine that? Escape from Nam to die an airline fatality.คิดดูสิ จากเวียดนามไปตายแบบนั้น
And it looks like there might be a fatality.และดูเหมือนว่าอาจจะมีการเสียชีวิต
I just don't want to be yet another flip-flop fatality.\ โทษที ฉันยังไม่อยากตายเพราะรองเท้าแตะ
Warning, Project Hydro fatality.เตือน โพรเจ็ค ไฮโดร ถูกทำลาย
According to the d.O.T. Website, there was a traffic accident with a fatality.ดูจากเว็บไซด์ของ D.O.T. มีอุบัติเหตุทางจราจร ที่ร้ายแรงเกิดขึ้น
And save yourself from pre-calc fatality.คุณเปล่าทำผมขายหน้าสักหน่อย
Vehicular fatality. We're in a state park.อุบัติเหตุจากรถยนต์บนทางหลวง\ เราอยู่ในเขตป่าของรัฐ
Officer Murphy, regarding the subway fatality.จากเหตุการตายที่สถานทีรถไฟใต้ดิน
503 conversations wouldn't convince me that Moira Queen shouldn't be the 504th fatality.503 บทสนทนา ก็เปลี่ยนใจฉันไม่ได้ นั่นมอยรา ควีน จะต้องไม่ใช่ศพที่ 504
Amazing there was only one fatality.มหัศจรรย์มากที่มีคนตายแค่คนเดียว

fatality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罹难[lí nàn, ㄌㄧˊ ㄋㄢˋ, 罹难 / 罹難] fatality; to die in an accident; to be killed
遇难者[yù nàn zhě, ㄩˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, 遇难者 / 遇難者] victim; fatality

fatality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเสียชีวิต[n. exp.] (kān sīa chī) EN: death ; fatality FR: mort [f] ; mortalité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fatality
Back to top