ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decoy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decoy*, -decoy-

decoy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decoy (n.) คนที่ล่อลวงผู้อื่นให้ตกอยู่ในอันตรายหรือติดกับดัก See also: นกต่อ Syn. allurement, bait, enticement, inducement
decoy (vi.) เป็นเหยื่อล่อ See also: เป็นสิ่งล่อ, เป็นนกต่อ, เป็นเครื่องล่อ Syn. deceive
decoy (vt.) ล่อลวง See also: ต่อ, ดัก, ล่อ, เป็นนกต่อ Syn. allure, bait, entice, lure, attract by deceptive means, entrap, deceive
decoy (n.) สิ่งล่อ See also: เป้าหลอก, เหยื่อ, นกต่อ Syn. allurement, bait, enticement, inducement
English-Thai: HOPE Dictionary
decoy(ดิคอย') {decoyed,decoying,decoys} n. นกต่อ,สิ่งล่อ,ผู้ล่อลวง,เป้าหลอก,สิ่งที่สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์. vt. ล่อด้วยนกต่อ vi. กลายเป็นนกต่อ, Syn. lure
English-Thai: Nontri Dictionary
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อ (v.) decoy See also: lure, attract, entice, inveigle, allure, tempt, beguile Syn. ดัก, ล่อ
นกต่อ (n.) decoy See also: imitation, bait, lure, fake Syn. นางนกต่อ
นางนกต่อ (n.) decoy
สิ่งล่อลวง (n.) decoy See also: lure, bait, trap, enticement, inducement
ช้างต่อ (n.) elephant used as an decoy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He knows the subject, and I think we can use him as a decoy if necessary.เขารู้เรื่องเป้าหมายและผมคิดว่า เราสามารถใช้เขาได้ถ้าจำเป็น
An antique prop in a decoy maneuver....ของเก่าโบราณนั่นน่ะ.
Made me a decoy again.ส่งชั้นมาล่อเป้าเหมือนเดิมอีกแล้ว
We can have R2 fly the vulture droids as a decoy into the laser fieldเราสามารถให้อาร์ทูบังคับพวกดรอยด์แร้งเพื่อเป็นเหยื่อล่อ แล้วเข้าไปในสนามเลเซอร์ได้
Annie, you flash your breasts as a decoy for the bum rush.แอนนี่ เธอไปเปิดไฟหน้าล่อความสนใจเขาซะ
I didn't pick you as a decoy 'cause your breasts are so old.ที่ฉันไม่เลือกเธอเป็นตัวล่อความสนใจ เพราะหน้าอกเธอมันครึแล้ว
Well, it turns out some of those are a decoy meant to waste my time.ปรากฎว่าบางตัวเป็นตัวหลอก ล่อให้ฉันเสียเวลา
Wistrom will think he's arriving at Moreau's suite, but, really, he'll be walking into our decoy room.วิสทรอมจะคิดว่า เขากำลังมาถึง ห้องสูทของมอโร แต่จริง ๆแล้ว เขาจะเดินไปที่ห้องปลอม
You see, I needed a modest decoy to make it more convincing.คืองี้ ฉันต้องการตัวล่อเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้มันสมจริงขึ้นไปอีก
I shook his tail with a decoy plan.ฉันมีแผนการล่อล่วงกระตุกหนวดเสือ
In frame jobs, the decoy usually doesn't make it.คนที่ถูกจัดฉาก มักจะไม่มีชีวิตรอด
You have reached the life model decoy of Tony Stark.คุณได้มาถึง หุ่นจำลองของโทนี่ สตาร์ค

decoy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, 囮] decoy

decoy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコイ[, dekoi] (n) decoy
[おとり, otori] (n) (uk) lure; decoy
誘き出す;おびき出す[おびきだす, obikidasu] (v5s,vt) (1) to lure out of; to decoy out of; (2) to drive to (tears, sleep, etc.); to evoke (sympathy, etc.); (3) (arch) to abduct; to entice out of
友釣り[ともづり, tomoduri] (n) fishing with decoys
呼び出す(P);喚び出す;呼出す[よびだす, yobidasu] (v5s,vt) (1) to summon; to call (e.g. phone); to convene; to decoy; to lure; (2) {comp} to invoke (e.g. subroutine); to call; (P)
好餌[こうじ, kouji] (n) bait; decoy; lure
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P)

decoy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างผะชด[n.] (chāngphacho) EN: elephant used as an decoy FR:
ช้างต่อ[n.] (chāngtø) EN: elephant used as an decoy FR:
การล่อลวง[n.] (kān lølūang) EN: trick ; fraud ; decoy ; scam FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
ค่ายกล[n. exp.] (khāi kon) EN: stratagem ; decoy FR:
เครื่องล่อ[n. exp.] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement FR:
นกต่อ[n.] (noktø) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake FR: leurre [m]
ต่อ[v.] (tø) EN: decoy ; lure ; attract FR:
ต่อนก[v. exp.] (tø nok) EN: trap a bird by use of a decoy FR:
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement FR: appât [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decoy
Back to top