ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

triflingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *triflingly*, -triflingly-

triflingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
triflingly (adv.) อย่างไม่สำคัญ
triflingly (adv.) อย่างไม่จริงจัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า triflingly
Back to top