ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unharm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unharm*, -unharm-

unharm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unharm (adv.) อย่างไม่ได้รับการลงโทษ See also: อย่างลอยนวล Syn. footloose, liberated, uncontrolled, safe
unharmed (adj.) ไม่ได้รับบาดเจ็บ See also: ไม่เป็นอันตราย, ปลอดภัย Syn. unscathed, undamaged, unhurt, safe Ops. harmed
English-Thai: HOPE Dictionary
unharmed(อัน'ฮาร์มดฺ) adj. ไม่ได้รับบาดเจ็บ,ไม่เป็นอันตราย, Syn. safe

unharm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不受伤[bù shòu shāng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 不受伤 / 不受傷] unharmed; not injured

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unharm
Back to top