ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profuseness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profuseness*, -profuseness-

profuseness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profuseness (n.) ความมากมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profuseness
Back to top