ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overmuch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overmuch*, -overmuch-

overmuch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overmuch (adv.) มากเกินไป Syn. too much
overmuch (adj.) มากเกินไป Syn. too much
English-Thai: Nontri Dictionary
overmuch(adv) มากเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overmuch
Back to top