ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diligently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diligently*, -diligently-

diligently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diligently (adv.) อย่างขยันขันแข็ง See also: อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ Ops. idly, lazily, slothfully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยัน (adv.) diligently Syn. เอาการ, เอางานเอาการ Ops. ขี้เกียจ
ขยัน (adv.) diligently Syn. เอาการ, เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ
ขยันขันแข็ง (adv.) diligently See also: industriously, assiduously, perseveringly
ขันแข็ง (adv.) diligently See also: industriously, assiduously, perseveringly Syn. ขยันขันแข็ง
เอาการ (adv.) diligently Syn. ขยัน, เอางานเอาการ Ops. ขี้เกียจ
เอาการ (adv.) diligently Syn. ขยัน, เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ
เอาการเอางาน (adv.) diligently Syn. ขยัน, เอาการ, เอางานเอาการ Ops. ขี้เกียจ
เอางานเอาการ (adv.) diligently Syn. ขยัน, เอาการ, เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ

diligently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 用心] motive; intention; diligently; attentively
耕耘[gēng yún, ㄍㄥ ㄩㄣˊ, 耕耘] plowing and weeding; farm work; fig. to work or study diligently

diligently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
勤め働く[つとめはたらく, tsutomehataraku] (v5k) to work diligently
孜々;孜孜[しし, shishi] (adj-t,adv-to) assiduously; diligently
孜々として;孜孜として[ししとして, shishitoshite] (exp) assiduously; diligently
精励恪勤[せいれいかっきん, seireikakkin] (n,vs,adj-na) assiduousness; attending diligently to one's study or duties
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P)

diligently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาการ[adv.] (aokān) EN: remarkably ; diligently ; fairly FR:
ขันแข็ง[adv.] (khankhaeng) EN: diligently ; energetically FR:
ขยันขันแข็ง[adv.] (khayan khan) EN: diligently FR:
หมั่น[X] (man) EN: diligently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diligently
Back to top