ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assiduous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assiduous*, -assiduous-

assiduous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assiduous (adj.) ที่ทำด้วยความตั้งใจ See also: ตั้งอกตั้งใจ Syn. industrious, persevering
assiduously (adv.) เพียรพยายาม See also: ก้มหน้าก้มตา Syn. industriously, laboriously
English-Thai: Nontri Dictionary
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were thorough and assiduous in your treatment of the body and the crime scene.พวกเธอได้เข้าไปและเพียร พยายามจัดการซากศพและ ที่เกิดเหตุอาชญากรรม
I'm an assiduous note taker.ฉันเป็นพวกที่ขยันทำโน็ต
While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.While it remains a burden assiduously avoided... ... itisnotunexpectedandthus not beyond a measure of control... ...ซึ่งนำคุณมา
They will be cheated assiduously by their servants.พวกเขาจะถูกพวกคนรับใช้ ปอกลอกโดยไม่รู้ตัว

assiduous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻意求工[kè yì qiú gōng, ㄎㄜˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ, 刻意求工] assiduous and painstaking
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
刻苦努力[kè kǔ nǔ lì, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 刻苦努力] assiduous; taking great pains
勤奋刻苦[qín fèn kè kǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄈㄣˋ ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ, 勤奋刻苦 / 勤奮刻苦] diligent; assiduous
勤恳[qín kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 勤恳 / 勤懇] diligent and attentive; assiduous; sincere
孜孜[zī zī, ㄗ ㄗ, 孜孜] diligent; hardworking; industrious; assiduous
孳孳[zī zī, ㄗ ㄗ, 孳孳] diligent; hardworking; industrious; assiduous
刻苦[kè kǔ, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ, 刻苦] hardworking; assiduous
勤苦[qín kǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄨˇ, 勤苦] hardworking; assiduous
勤勤恳恳[qín qín kěn kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ ㄎㄣˇ, 勤勤恳恳 / 勤勤懇懇] industrious and conscienscious; assiduous
崭劲[zhǎn jìn, ㄓㄢˇ ㄐㄧㄣˋ, 崭劲 / 嶄勁] very hard-working; assiduous

assiduous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕事に勤しむ[しごとにいそしむ, shigotoniisoshimu] (exp,v5m) to be assiduous in one's business
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P)
体を粉にする[からだをこにする, karadawokonisuru] (exp,vs-i) working assiduously
営々黙々;営営黙黙[えいえいもくもく, eieimokumoku] (adj-t,adv-to) quietly and assiduously
孜々;孜孜[しし, shishi] (adj-t,adv-to) assiduously; diligently
孜々として;孜孜として[ししとして, shishitoshite] (exp) assiduously; diligently
孜々営々;孜孜営営[ししえいえい, shishieiei] (adj-t,adv-to) assiduously; with unremitting zeal
粒々辛苦;粒粒辛苦[りゅうりゅうしんく, ryuuryuushinku] (n,vs) toil and moil; working assiduously for; tireless hard work; painstaking labor (labour)
精励恪勤[せいれいかっきん, seireikakkin] (n,vs,adj-na) assiduousness; attending diligently to one's study or duties

assiduous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous FR: volontaire ; assidu ; travailleur
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hardworking ; hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous ; persevering ; conscientious FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; persévérant ; travailleur ; bûcheur (fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khan) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous FR:
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
อุตสาหะ[v.] (utsāha) EN: be industrious ; be assiduous ; be diligent FR:
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
ก้มหน้าก้มตา[v. (loc.)] (komnākomtā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make a concentrated effort ; make an effort to ; put one's mind to sth. FR:
เพียร[adv.] (phīen) EN: persistently ; assiduously FR:
อย่างขันแข็ง[adv.] (yāng khankh) EN: energetically ; assiduously ; enthusiastically FR:

assiduous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
emsig {adv}assiduously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assiduous
Back to top