ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rudely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rudely*, -rudely-

rudely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rudely (adv.) อย่างหยาบคาย See also: ไม่สุภาพ Syn. impolitely, unmannerly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาบคาย (adv.) rudely See also: impolitely Syn. กักขฬะ Ops. สุภาพ
เราะร้าย (v.) speak rudely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, back to what we were discussing before we were so rudely interrupted.เฮ้อ! เราควรเริ่มต้นการเรียนด้วยความสนุกสนาน
..you are behaving so rudely with me....แต่คุณทำตัวหยาบคายกับผมมาก
What I was saying, before I was so rudely interrupted, is that...ที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้มัน ขัดจังหวะ... ..
Well, you know, we were sort of in the middle of something before we were so rudely interrupted.อืม คุณรู้ไหม เรากำลังจะทำอะไรบางอย่าง ก่อนที่เราจะถูกรบกวนอย่างแรง
The family you're so rudely trying to preventก็ครอบครัวนี่ไง ที่คุณไม่อยากให้
Actually, since our last party was so rudely interrupted,ครั้งที่แล้วที่ปาร์ตี้กัน เราถูกขัดจังหวะ
What led her to be so rudely handled?สิ่งที่ทำให้เธอ เพื่อที่จะจัดการหยาบคาย?
I'll be a no-show and rudely never call to cancel, which should buy you plenty of time to loiter.แต่ผมจะไม่ไปแล้วก็ทำเสียมารยาท ด้วยการไม่โทรไปยกเลิกนัด ซึ่งจะช่วยทำให้คุณ มีเวลาเหลือแหล่ที่จะเดินเล่น
Caesar. How have you come to be so rudely handled?ซีซาร์ มันเป็นวิธีการที่ คุณได้รับการรักษาจึงไม่ดี?
Yet the woman had been rudely treated by his hands, and her own claimed vengeance.แต่ผู้หญิงคนนั้นได้กลายเป็น แพ้เขา ... ... และมันก็เป็นเธอที่ไขว่คว้าแก้แค้น
Yes, and as I was explaining to Elena before we were so rudely interrupted, that my history in this city has a particular resonance to her current situation.ใช่ และเหมือนกับที่ผมได้อธิบายให้เอเลน่าฟังไป ก่อนที่เราจะถูกขัดจังหวะอย่างหยาบคาย ประวัติของผมในเมืองนี้
Anyway, before I was so rudely interrupted...เล่าต่อจากก่อนโดนขัดจังหวะ

rudely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脏话[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ, 脏话 / 髒話] profanity; obscene language; speaking rudely
无礼[wú lǐ, ˊ ㄌㄧˇ, 无礼 / 無禮] rude; rudely

rudely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷいと[, puito] (adv) (on-mim) acting rudely and suddenly
膳越し[ぜんごし, zengoshi] (n) rudely reaching over one's serving tray to grab food behind it with one's chopsticks
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre
冷や飯草履[ひやめしぞうり, hiyameshizouri] (n) crudely made zori with straw fastenings

rudely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; in rough voice ; loud-spoken FR:
เราะร้าย[v.] (rǿrāi) EN: speak rudely FR:
หยาบคาย[adv.] (yāpkhāi) EN: rudely ; impolitely FR:
กระโชกกระชาก[v.] (krachøkkrac) EN: utter in a loud voice ; speak crudely FR:
อย่างหยาบคาย[adv.] (yāng yāpkhā) EN: crudely FR: vulgairement ; grossièrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rudely
Back to top