ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invulnerable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invulnerable*, -invulnerable-

invulnerable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invulnerable (adj.) ปลอดภัย See also: ซึ่งไม่อาจทำลายไม่ได้ Syn. safe, indestructible, invincible Ops. vulnerable
English-Thai: HOPE Dictionary
invulnerable(อินวัล'เนอระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะทำลายได้,อยู่ยงคงกระพัน., See also: invulnerability,invulnerableness n. invulnerably adv. (immune to attack)
English-Thai: Nontri Dictionary
invulnerable(adj) คงกระพัน,ทำลายไม่ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คงกระพัน (v.) be invulnerable Syn. คงกระพันชาตรี, หนังเหนียว
คงกระพันชาตรี (v.) be invulnerable Syn. คงกระพัน, หนังเหนียว
หนังเหนียว (v.) be invulnerable Syn. คงกระพัน
หนังเหนียว (v.) be invulnerable Syn. คงกระพันชาตรี
อยู่ยง (v.) be invulnerable See also: bear a charmed life Syn. ยืนยง, คงทน
อยู่ยงคงกระพัน (v.) be invulnerable See also: bear a charmed life Syn. อยู่ยง, ยืนยง, คงทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Made from the ashes of Capricorn's victims The Shadow was immortal and invulnerable and as pitiless as his master.มันก่อร่างขึ้นจากเถ้าธุลีของเหยื่อ ที่ถูกคาปริคอร์นสังหาร... เงานั้นไม่เจ็บ ไม่ป่วย และอยู่ยงคงกระพัน อีกทั้งยังปราศจากความเมตตา เช่นนายของมัน
I have no sympathy for you. I know you are invulnerable to true regret.ฉันไม่มีความเห็นใจให้คุณ ฉันรู้ว่าคุณจะไม่สำนึกผิดได้จริง
My neighbor's dog's been keeping me awake, and seems strangely invulnerable to poison.หมาข้างบ้านมันเห่าจนผมตื่น มันดูแปลก\ พิษที่ไม่ถูกทำลาย
Oh, I know all about my mother's invulnerable little creation.โอ้ ฉันรู้เรื่องสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเล็ก ที่ไร้เทียมทานของแม่ฉันแล้ว
Mbarga would be a giant, invulnerable figure to Symchay.เอ็มบาก้าจะเป็นยักษ์ใหญ่ อยู่ยงคงกระพันกับซิมเชย์
She created the spell that made Silas truly immortal, invulnerable to any weapon.เธอสร้างคาถาที่สร้างไซลัส อมตะปลอดภัยจากอาวุธใดๆ
So when Sollozzo is being guarded, he's invulnerable.ดังนั้นเมื่อ Sollozzo จะถูกรักษาเขาคงกระพัน
I thought I was invulnerable.คิดว่าตัวเองคงกระพัน
He may believe he's in a place and time that makes him invulnerable.เขาอาจเชื่อว่าเขาอยู่ในจุดที่ ไม่มีใครทำอะไรเขาได้
You think you're invulnerable.แกคิดว่าแกชนะทุกยกสินะ
You're not invulnerable.เธอไม่ได้ปราศจากจุดอ่อน

invulnerable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无懈可击[wú xiè kě jī, ˊ ㄒㄧㄝˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧ, 无懈可击 / 無懈可擊] invulnerable

invulnerable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คงกระพัน[v.] (khongkrapha) EN: be invulnerable FR:
คงกระพันชาตรี[v.] (khongkrapha) EN: be invulnerable FR:
ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้[v.] (toknāmmaila) EN: be invulnerable ; be untouchable ; be unflappable FR: être invulnérable

invulnerable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unverwundbarkeiten {pl}invulnerableness
unverwundbar {adj}invulnerable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invulnerable
Back to top