ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grope*, -grope-

grope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grope (vi.) คลำหา See also: เสาะหา, สืบเสาะหา Syn. fish, fumble, touch
grope about (phrv.) คลำหา Syn. grope around
grope about (phrv.) พยายามหาทางเลี่ยง
grope after (phrv.) พยายามคลำหา See also: ควานหา Syn. grope for
grope after (phrv.) ค้นหา
grope around (phrv.) คลำหา Syn. grope about
grope around (phrv.) พยายามหาทางเลี่ยง
grope for (phrv.) พยายามคลำหา See also: ควานหา Syn. grope after
grope for (phrv.) ค้นหา
English-Thai: HOPE Dictionary
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
English-Thai: Nontri Dictionary
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลำ (v.) grope See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle Syn. ลูบคลำ
ควาน (v.) grope See also: search Syn. หา, ควานหา
งม (v.) grope See also: search, seek, look for, fumble Syn. คลำ, หา, มองหา, คลำหา
ลูบ (v.) grope See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle Syn. ลูบคลำ, คลำ
ลูบคลำ (v.) grope See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle Syn. คลำ, ลูบ
หา (v.) grope See also: search Syn. ควาน, ควานหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fact. But he deserved it. He tried to grope me in the lunch line.เรื่องจริง แต่มันสมควรแล้ว เค้าพยายาม แต้ะอั๋งฉันตอนซื้อข้าวกลางวัน
Jeff has to stay sober, and he can't grope women. I know.ห้ามเจฟฟ์เมา ห้ามแต๊ะอั๋งหญิง รู้แล้ว
So are you okay with this, or do you need to grope her, too?คุณโอเคไหม หรือคุณต้องคลำเธอด้วยไหม
Of ten minutes of grope 'n snore at midnight.คลำและกรนกันสิบนาทีตอนเที่ยงคืน
Did he try to grope you?เขาพยายามสืบเสาะจากคุณไหม
It's bad enough you let those horny tourists grope you for tips at that awful Coyote Ugly bar, but Tina just informed me that you are now a bouncer at a lesbian beer garden?มันแย่นะ ที่เธอปล่อยให้ นักท่องเที่ยวหื่นๆ ลูบคลำเธอแลกกับค่าทิป ที่บาร์โคโยตี้เห่ยๆนั่น
Base was take by a terror grope of military separatists about a month ago.ฐานนี้ถูกกองทัพพวกแบ่งแยกดินแดนยึดไป
He had a couple drinks, then a couple more, groped me for half an hour, and puked all over the mechanical bull.เขาดื่มเหล้า2-3 ดื่ม จากนั้นก็ดื่มต่อ ล้วงฉันเป็นเวลาถึงชั่วโมงครึ่ง แล้วอาเจียนเต็มเครื่องหมุนวัวกระทิง
She's your friend, Hermione Grope!เธอเป็นเพื่อนนะ เฮอร์ไมโอนี่น่ะ
Look,all i know is i was not groped by an angel.ที่แน่ๆ ฉันไม่ได้ถูกฑูตสววรค์ฝากรอยรักแน่
WHEN I WAS 12, A HOBO CLOWN GROPED MY BREAST AT A BIRTHDAY PARTY AND MADE THIS OLD-TIMEY HONKING NOISE WHEN HE DID IT.คุณเจอการประมูลของที่ระลึกผู้ให้กำเนิดนางฟ้ามั้ย?
It'd be better if a woman gropes her.มันจะดีกว่าถ้าให้ผู้หญิงคลำเธอ

grope ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mō, ㄇㄛ, 摸] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse)
摸索[mō suo, ㄇㄛ ㄙㄨㄛ˙, 摸索] grope

grope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
弄る[いじる(P);まさぐる, ijiru (P); masaguru] (v5r,vt) (1) to touch; to tamper with; (2) (まさぐる only) to grope about; to feel for something; (P)
探り回る[さぐりまわる, sagurimawaru] (v5r) to grope for; to fumble
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher

grope ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: tâtonner ; tâter
คลำดู[v. exp.] (khlam dū) EN: fumble around for ; grope (for) FR:
คลำหา[v. exp.] (khlam hā) EN: fumble ; grope FR: chercher à tâtons ; tâtonner
คลำทาง[v. exp.] (khlam thāng) EN: feel one's way ; grope for the way FR:
ควาน[v.] (khwān) EN: grope ; feel about ; fumble about ; search FR: fouiller ; chercher à tâtons
ควานหา[v. exp.] (khwān hā) EN: search ; rummage for ; grope for ; find out ; feel for FR:
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: câliner ; cajoler
งม[v.] (ngom) EN: dive for ; fish for ; fumble ; grope in the water FR: plonger pour ; chercher à tâtons ; fouiller
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) EN: grope FR: rechercher ; explorer
แต๊ะอั๋ง[n. exp.] (tae ang) EN: playful sexual touching ; grope FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grope
Back to top