ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grope*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grope, -grope-

*grope* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grope (vi.) คลำหา See also: เสาะหา, สืบเสาะหา Syn. fish, fumble, touch
grope about (phrv.) คลำหา Syn. grope around
grope about (phrv.) พยายามหาทางเลี่ยง
grope after (phrv.) พยายามคลำหา See also: ควานหา Syn. grope for
grope after (phrv.) ค้นหา
grope around (phrv.) คลำหา Syn. grope about
grope around (phrv.) พยายามหาทางเลี่ยง
grope for (phrv.) พยายามคลำหา See also: ควานหา Syn. grope after
grope for (phrv.) ค้นหา
group-grope (sl.) พวกร่วมเพศหมู่
English-Thai: HOPE Dictionary
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
English-Thai: Nontri Dictionary
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลำ (v.) grope See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle Syn. ลูบคลำ
ควาน (v.) grope See also: search Syn. หา, ควานหา
งม (v.) grope See also: search, seek, look for, fumble Syn. คลำ, หา, มองหา, คลำหา
ลูบ (v.) grope See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle Syn. ลูบคลำ, คลำ
ลูบคลำ (v.) grope See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle Syn. คลำ, ลูบ
หา (v.) grope See also: search Syn. ควาน, ควานหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fact. But he deserved it. He tried to grope me in the lunch line.เรื่องจริง แต่มันสมควรแล้ว เค้าพยายาม แต้ะอั๋งฉันตอนซื้อข้าวกลางวัน
He had a couple drinks, then a couple more, groped me for half an hour, and puked all over the mechanical bull.เขาดื่มเหล้า2-3 ดื่ม จากนั้นก็ดื่มต่อ ล้วงฉันเป็นเวลาถึงชั่วโมงครึ่ง แล้วอาเจียนเต็มเครื่องหมุนวัวกระทิง
Jeff has to stay sober, and he can't grope women. I know.ห้ามเจฟฟ์เมา ห้ามแต๊ะอั๋งหญิง รู้แล้ว
So are you okay with this, or do you need to grope her, too?คุณโอเคไหม หรือคุณต้องคลำเธอด้วยไหม
Look,all i know is i was not groped by an angel.ที่แน่ๆ ฉันไม่ได้ถูกฑูตสววรค์ฝากรอยรักแน่
WHEN I WAS 12, A HOBO CLOWN GROPED MY BREAST AT A BIRTHDAY PARTY AND MADE THIS OLD-TIMEY HONKING NOISE WHEN HE DID IT.คุณเจอการประมูลของที่ระลึกผู้ให้กำเนิดนางฟ้ามั้ย?
Of ten minutes of grope 'n snore at midnight.คลำและกรนกันสิบนาทีตอนเที่ยงคืน
It'd be better if a woman gropes her.มันจะดีกว่าถ้าให้ผู้หญิงคลำเธอ
Did he try to grope you?เขาพยายามสืบเสาะจากคุณไหม
Because the drummer from buffalo Tom groped you. no?เพราะมือกลองจากบัฟฟาโล่ ทอม ลวนลามคุณ ไม่นะ?
Go figure. Nick was a groper. Never heard the guy coming.นึกภาพดู นิกเป็นคนคัดเลือก ไม่เคยได้ยินว่ามีผู้ชายเข้ามา
But for decades, he groped in the dark like everyone else, trying to make sense of the messiness of the quantum world.พยายามที่จะทำให้ความรู้สึกของ ความวุ่นวายของโลกควอนตัม นิด ๆ

*grope* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mō, ㄇㄛ, 摸] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse)
摸索[mō suo, ㄇㄛ ㄙㄨㄛ˙, 摸索] grope

*grope* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
弄る[いじる(P);まさぐる, ijiru (P); masaguru] (v5r,vt) (1) to touch; to tamper with; (2) (まさぐる only) to grope about; to feel for something; (P)
探り回る[さぐりまわる, sagurimawaru] (v5r) to grope for; to fumble
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)

*grope* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: tâtonner ; tâter
คลำดู[v. exp.] (khlam dū) EN: fumble around for ; grope (for) FR:
คลำหา[v. exp.] (khlam hā) EN: fumble ; grope FR: chercher à tâtons ; tâtonner
คลำทาง[v. exp.] (khlam thāng) EN: feel one's way ; grope for the way FR:
ควาน[v.] (khwān) EN: grope ; feel about ; fumble about ; search FR: fouiller ; chercher à tâtons
ควานหา[v. exp.] (khwān hā) EN: search ; rummage for ; grope for ; find out ; feel for FR:
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: câliner ; cajoler
งม[v.] (ngom) EN: dive for ; fish for ; fumble ; grope in the water FR: plonger pour ; chercher à tâtons ; fouiller
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) EN: grope FR: rechercher ; explorer
แต๊ะอั๋ง[n. exp.] (tae ang) EN: playful sexual touching ; grope FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grope*
Back to top