ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grope-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grope, *grope*,

-grope- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fact. But he deserved it. He tried to grope me in the lunch line.เรื่องจริง แต่มันสมควรแล้ว เค้าพยายาม แต้ะอั๋งฉันตอนซื้อข้าวกลางวัน
Jeff has to stay sober, and he can't grope women. I know.ห้ามเจฟฟ์เมา ห้ามแต๊ะอั๋งหญิง รู้แล้ว
So are you okay with this, or do you need to grope her, too?คุณโอเคไหม หรือคุณต้องคลำเธอด้วยไหม
Of ten minutes of grope 'n snore at midnight.คลำและกรนกันสิบนาทีตอนเที่ยงคืน
Did he try to grope you?เขาพยายามสืบเสาะจากคุณไหม
It's bad enough you let those horny tourists grope you for tips at that awful Coyote Ugly bar, but Tina just informed me that you are now a bouncer at a lesbian beer garden?มันแย่นะ ที่เธอปล่อยให้ นักท่องเที่ยวหื่นๆ ลูบคลำเธอแลกกับค่าทิป ที่บาร์โคโยตี้เห่ยๆนั่น
Base was take by a terror grope of military separatists about a month ago.ฐานนี้ถูกกองทัพพวกแบ่งแยกดินแดนยึดไป

-grope- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
弄る[いじる(P);まさぐる, ijiru (P); masaguru] (v5r,vt) (1) to touch; to tamper with; (2) (まさぐる only) to grope about; to feel for something; (P)
探り回る[さぐりまわる, sagurimawaru] (v5r) to grope for; to fumble
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)

-grope- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: tâtonner ; tâter
คลำดู[v. exp.] (khlam dū) EN: fumble around for ; grope (for) FR:
คลำหา[v. exp.] (khlam hā) EN: fumble ; grope FR: chercher à tâtons ; tâtonner
คลำทาง[v. exp.] (khlam thāng) EN: feel one's way ; grope for the way FR:
ควาน[v.] (khwān) EN: grope ; feel about ; fumble about ; search FR: fouiller ; chercher à tâtons
ควานหา[v. exp.] (khwān hā) EN: search ; rummage for ; grope for ; find out ; feel for FR:
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: câliner ; cajoler
งม[v.] (ngom) EN: dive for ; fish for ; fumble ; grope in the water FR: plonger pour ; chercher à tâtons ; fouiller
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) EN: grope FR: rechercher ; explorer
แต๊ะอั๋ง[n. exp.] (tae ang) EN: playful sexual touching ; grope FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grope-
Back to top