ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

factually

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *factually*, -factually-

factually ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
factually (adv.) ซึ่งมีอยู่จริง See also: อย่างแท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, โดยพฤตินัย Syn. actually, really, truly, genuinely, veritably
factually (adv.) โดยแท้จริงแล้ว See also: จริงๆ แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า factually
Back to top