ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

formally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *formally*, -formally-

formally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
formally (adv.) อย่างเป็นกิจจะลักษณะ See also: อย่างเป็นทางการ Syn. officially
English-Thai: HOPE Dictionary
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิจจะลักษณะ (adv.) formally See also: systematically, seriously, officially, regularly, methodically
สนิทสนม (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. คุ้นเคย, สนิท Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
เป็นกันเอง (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
ไม่มีพิธีรีตอง (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would like to take this opportunity to formally apologize for the events of the night of the 23rd.ผมอยากจะถือโอกาสนี้ เพื่อขอโทษคุณอย่างเป็นทางการ กับเหตุการณ์ในคืนวันที่23
Well, the plans were never formally submitted to the city.แต่แปลนไม่เคยถูกยื่นเข้าเมืองเลย
I'll formally introduce everyone.ฉันจะแนะนำทุกคนให้รู้จักอย่างเป็นทางการ
We formally ask you to pay tax to BuYeo.เราต้องการให้ท่านจ่ายภาษีให้กับพูยอ
I have filled out the papers formally charging you with dereliction of duty.ฉันเขียนรายงาน การละทิ้งหน้าที่
The agency wanted to be able to move suspected terrorists... without having to formally apply for extradition.พวกจนท.เค้าอยากจะเคลื่อนย้าย_BAR_ ผู้ก่อการร้ายที่น่าสงสัย โดยไม่ต้องทำเรื่องเป็นทางการ
But according to the personnel department-- she had him formally written up three times for not showing up to work.แต่ตามประวัติจากฝ่ายบุคคล เธอเคยรายงานเรื่องที่เขาไม่มาทำงาน 3 ครั้ง
We haven't formally met, but I feel like I know you in sort of a vibe-y level.แต่ฉันรู้สึกเหมือนรู้จักเธอ
Ryan, let the potential employer address you formally if that's what she chooses.ไรอัน ปล่อยให้ว่าที่นายจ้างเรียกคุณอย่างเป็นทางการ ถ้าเธอเลือกที่จะเรียกเช่นนั้น
I'm formally announcing this here.ฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการ ไว้ ณ ที่นี้
William, Sandy's never been formally charged with anything.วิลเลี่ยม, แซนดี้ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาเป็นทางการ
At this meaningful forum, I wanted to introduce her formally to all of you.ในโอกาสที่สำคัญนี้ ผมจึงอยากแนะนำเธอให้ทุกท่านรู้จักอย่างเป็นทางการ

formally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 建立正式外交关系 / 建立正式外交關係] formally establish diplomatic relations

formally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツツジ科[ツツジか, tsutsuji ka] (n) (See 躑躅) Ericaceae (plant family); heath; (subset of Ericaceae once formally had the generic name Azalea)
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell
事新しく[ことあたらしく, kotoatarashiku] (adv) anew; again; specially; formally
本鈴[ほんれい, honrei] (n) (See 予鈴) bell signalling that work, class, etc. has formally begun
着込む;着こむ[きこむ, kikomu] (v5m) (1) to wear extra clothes; (2) to dress formally
筋張る[すじばる, sujibaru] (v5r,vi) to become sinewy; to behave formally
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P)
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P)
表立って[おもてだって, omotedatte] (exp) publicly; openly; ostensibly; formally; (P)

formally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิจจะลักษณะ[adv.] (kitjalaksan) EN: formally ; systematically ; officially ; regularly ; methodically FR:
นั่งพับเพียบ[v.] (nangphapphī) EN: sit on the floor formally ; sit with legs bent behind to one side FR:
ทางการ[adv.] (thāngkān) EN: officially ; formally FR: officiellement ; formellement
อย่างเป็นทางการ[adv.] (yāng pen th) EN: officially ; formally FR: officiellement ; formellement
ลำลอง[adv.] (lamløng) EN: informally ; casually FR: simplement ; sans façon
เป็นกันเอง[adv.] (penkan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR: cordialement
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally ; converse FR: se réunir ; se retrouver
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR:
อย่างกันเอง[adv.] (yāng kan-ēn) EN: informally FR: sans cérémonie ; sans chichi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า formally
Back to top