ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prohibited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prohibited*, -prohibited-

prohibited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prohibited (adj.) ที่ไม่ได้รับอนุญาต See also: ต้องห้าม Syn. banned Ops. allowed
prohibited (adj.) ผิดกฎหมาย See also: นอกกฎหมาย Syn. illicit, unlawful Ops. lawful, legal
prohibited (adj.) ผิดกฎหมาย See also: เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม (ตามวัฒนธรรมประเพณี) Syn. illegal, unlawful Ops. lawful, legal
prohibited (adj.) ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต See also: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ Ops. permissible, permitted
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prohibited degree of relationshipระดับชั้นญาติที่จะทำการสมรสกันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prohibited booksหนังสือต้องห้าม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สินค้าต้องห้าม (n.) prohibited goods

prohibited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土足厳禁[どそくげんきん, dosokugenkin] (exp) shoes strictly prohibited
女人禁制[にょにんきんせい;にょにんきんぜい, nyoninkinsei ; nyoninkinzei] (exp) prohibited to women (usu. for religious reasons); no women admitted
嫌い箸[きらいばし, kiraibashi] (n) things prohibited by chopstick etiquette
忌み箸[いみばし, imibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette
異装[いそう, isou] (n) unusual clothing; strange way of dressing up; prohibited form of dress
禁じ箸[きんじばし, kinjibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette
禁制品[きんせいひん, kinseihin] (n) contraband (goods); prohibited goods
禁教[きんきょう, kinkyou] (n) prohibited religion
禁断[きんだん, kindan] (n,vs) (1) prohibition; interdiction; (adj-no) (2) forbidden; prohibited
鎌止め[かまどめ, kamadome] (n) cutting grass and trees is prohibited
禁煙(P);禁烟[きんえん, kin'en] (n,vs,adj-no) (1) (See 喫煙) abstaining from smoking; quitting smoking; (exp) (2) (on a sign) No Smoking!; Smoking Prohibited!; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR

prohibited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้ามเด็ดขาด[v. exp.] (hām detkhāt) EN: be strictly prohibited (to) FR:
ห้ามนำทุเรียนขึ้น...[xp] (hām nam thu) EN: No durians ; durian prohibited FR: pas de durian à bord de …
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: taboo ; forbidden ; prohibited ; restricted FR: tabou
ของต้องห้าม[n. exp.] (khøng tǿng ) EN: prohibited goods ; prohibited articles FR:
สิ่งของต้องห้าม[n. exp.] (singkhøng t) EN: prohibited goods FR:
สินค้าต้องห้าม[n. exp.] (sinkhā tǿng) EN: prohibited goods FR:
ต้องห้าม[v. exp.] (tǿng hām) EN: be forbidden ; be prohibited FR:
ต้องห้าม[adj.] (tǿng hām) EN: forbidden ; prohibited ; taboo ; untouchable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prohibited
Back to top