ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pleat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pleat*, -pleat-

pleat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleat (n.) รอยจีบ See also: รอยพับ Syn. plait
pleat (vt.) จีบ See also: พับ, จับจีบ
English-Thai: HOPE Dictionary
pleat(พลีท) n. รอยพับ,รอยจีบ. vt. พับ,จีบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จีบ (v.) pleat See also: fold, pucker, gather a fabric in folds, plait
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you... did you pleat those jeans?คุณไม่จีบกางเกงยีนส์เหล่านั้นหรือไม่
Playing ramsey with your fucking eye-pleat cunt!อะไรนะ ควักตามันออกมา
The smell of fresh pleats wafting through the city...กลิ่นผ้าอัดกลีบใหม่ๆ ลอยคลุ้งไปทั้งเมือง
Because I do not want her to spill on my pleather leggings. ¶ I'll get some drinks.เพระฉันไม่อยากจะให้เธอทำเลกกิ้งหนังของฉันเปื้อน ฉันจะไปเอาเครื่องดื่ม
The shirt will stretch so don't pull up the sleeves, and the pleats will fade so don't put anything in your pockets.สวมเสื้อของฉัน, อย่าเอาแขนเสื้อขึ้น คุณดีพอดี, อย่าใส่อะไรลงในกระเป๋า
Destroying the pleather.เบาะหนังเทียมคงได้เจ๊งกันพอดี
Especially if they're wearing pleated jeans.โดยเฉพาะถ้าพวกเขาใส่ยีนส์เเบบมีจีบด้วย

pleat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 襞] creases; folds or pleats in a garment
百褶裙[bái zhě qún, ㄅㄞˊ ㄓㄜˇ ㄑㄩㄣˊ, 百褶裙] pleated skirt
[zhě, ㄓㄜˇ, 褶] pleat; crease

pleat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボックスプリーツ[, bokkusupuri-tsu] (n) box pleat
折りぐけ[おりぐけ, origuke] (n) fold and blindstitch a pleat or folded edge
折り山[おりやま, oriyama] (n) pleat or fold peak
アコーディオンプリーツ;アコーデオンプリーツ[, ako-deionpuri-tsu ; ako-deonpuri-tsu] (n) accordion pleats
エバープリーツ[, eba-puri-tsu] (n) Everpleats
パーマネントプリーツ[, pa-manentopuri-tsu] (n) permanent pleats
プリーツ[, puri-tsu] (n,adj-no) pleat; pleats; plait; plaits; (P)
プリーツスカート[, puri-tsusuka-to] (n) pleated skirt
折(P);折り[おり, ori] (n) (1) (esp. 折) opportunity; chance; occasion; time; (n,ctr) (2) (esp. 折り) fold; pleat; crease; (3) (esp. 折り) small food box (wooden or cardboard); (P)
耳絎[みみぐけ, mimiguke] (n) blindstitched machined fabric edge (selvedge) forming a fold, pleat, edge, etc.

pleat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
จีบผ้า[v. exp.] (jīp phā) EN: pleat FR:
กลีบผ้า[n. exp.] (klīp phā) EN: pleat FR:
รอยจีบ[X] (røi jīp) EN: pleat FR:
กระโปรงจับจีบ[n. exp.] (kraprōng ja) EN: pleated skirt FR: jupe plissée [f]
กระโปรงพลีท[n. exp.] (kraprōng ph) EN: pleated skirt FR: jupe plissée [f]

pleat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furchen {pl} (eines Furchenwals) [zool.]ventral pleats; throat grooves; throat pleats (of a rorqual)
Bundfaltenhose {f}pleat-front trousers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pleat
Back to top