ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ridged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ridged*, -ridged-

ridged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ridged (adj.) ซึ่งทำเป็นโครง See also: ซึ่งทำเป็นสัน Syn. ribbed, crinkled, barred
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ
You guys must be studying the abridged book of ninja fighting.พวกคุณจะต้องเรียนหนังสือย่อของการต่อสู้นินจา
She took too many behavioral meds at once and she ripped off her clothes and dove into the fountain at Ridgedale Mall like, Blaaaaah!เพราะเธอกินยาสำหรับควบคุมพฤติกรรม หลายชนิดในครั้งเดียว แล้วเธอก็สติเสียฉีกเสื้อผ้าตัวเองออก แล้วกระโดดลงน้ำพุที่มอลล์ แล้วก็แบบ บล้า---ห์ ฉันเป็นปีศาจหมึกยักษ์จากใต้ทะเล
"About someday this distance being bridged"ว่าในสักวันหนึ่ง ความห่างไกล จะเชื่อมถึงกัน
Okay, well, here's the abridged version.โอเค นี่คือแบบย่อๆนะ

ridged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未删节版[wèi shān jié bǎn, ㄨㄟˋ ㄕㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄢˇ, 未删节版 / 未刪節版] unabridged edition; uncut edition

ridged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナーリング[, na-ringu] (n) knurling; ridged pattern usu. on circular or cylindrical objects
三角木馬[さんかくもくば, sankakumokuba] (n) ridged wooden bench used in SM practices (and in the Edo period for torturing female prisoners)
畝織[うねおり, uneori] (n) ridged fabric; corduroy
畝間[うねま, unema] (n) furrow; room with ridged roof
畝須[うねす, unesu] (n) ridged whale meat used to make whale "bacon"
抄訳[しょうやく, shouyaku] (n,vs) abridged translation
略文[りゃくぶん, ryakubun] (n) abridged sentence
略記法[りゃっきほう, ryakkihou] (n) abridged notation
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] (n) {comp} abridged version
Japanese-English: COMDICT Dictionary
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version

ridged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phit) EN: unabridged édition ; unabridged version ; enlarged edition FR: édition complète [f] ; version intégrale [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition ; concise edition FR: édition abrégée [f]
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; complete ; extensive ; amplified FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
ตัดตอน[adj.] (tattøn) EN: abridged FR:
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed FR: bref
ย่นย่อ[adj.] (yonyø) EN: condensed ; abridged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ridged
Back to top