ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admirer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admirer*, -admirer-

admirer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admirer (n.) ผู้ให้ความช่วยเหลือ See also: ผู้สนับสนุน Syn. booster, supporter, protagonist Ops. adversary, opponent
admirer (n.) คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง See also: คนหลงใหล Syn. devotee
admirer (n.) คนคลั่งไคล้ See also: คนหลงใหลอย่างมาก, ผู้เลื่อมใส Syn. enthusiast
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm an admirer of his workผมเป็นผู้ที่ชื่นชมงานของเขามาก

admirer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
崇拝者[すうはいしゃ, suuhaisha] (n) worshipper; admirer
愛読者[あいどくしゃ, aidokusha] (n) subscriber; reader; admirer
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony
引く手[ひくて, hikute] (n) admirer; inducer

admirer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ชมทิวทัศน์[v. exp.] (chom thiūth) EN: FR: admirer le paysage
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
มองวิว[v. exp.] (møng wiū) EN: FR: admirer le paysage
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to ; prefer FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ผู้ชื่นชม[n.] (phū cheūn c) EN: admirer FR: admirateur [m] ; admiratrice [f]
สรรเสริญ[v.] (sanrasoēn =) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = s) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol ; flatter FR: célébrer ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
รู้สึกชื่นชม[v. exp.] (rūseuk cheū) EN: admire FR: admirer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admirer
Back to top