ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

avid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *avid*, -avid-

avid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avid (adj.) ซึ่งปรารถนา See also: ซึ่งต้องการมาก Syn. keen, greedy
avidity (n.) ความโลภ Syn. greed
English-Thai: HOPE Dictionary
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย,ความปรารถนาอย่างมาก,ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed ###A. indifference)
English-Thai: Nontri Dictionary
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
avidityความโลภ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avidinอะวิดิน, อาวิดิน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please allow me to introduce to you your most avid of admirers, my daughter, Miss Lefroy.โปรดอนุญาตให้ผมแนะนำ คนที่ชื่นชอบคุณมากๆ ลูกสาวผมเอง มิสเลอฟรอย
She's an avid film buff. You know that.เธอเป็นดาราวาบหวิวร้อนแรง คุณก็รู้นิ่
He was one of my most avid listeners and he had it all figured out.เขาเป็นแฟนพันธ์แท้รายการฉันเลย เขารู้หมด
You know, Clay Bennett is an avid art collector. Yeah.คุณคงรู้ว่าเคลย์ เบนเนต เป็นนักสะสมศิลปะตัวยง
I'm an avid reader, a huge fitzgerald fan, the great gatsby, his masterpiece.ผมเป็นนักอ่าน แฟนตัวยง ของฟิตซ์เจอราด "รักเธอสุดที่รัก" คือผลงานชิ้นเอกของเขา
Tracy copper, 32. husband said she was an avid jogger.เทรซี่ คอปเปอร์ อายุ 32 ปี สามีของเธอบอกว่า เธอเป็นนักวิ่ง
Did you know that princess Sophie is an avid ornithologist, just like me?รู้ไหมว่าเจ้าหญิงโซฟี เป็นนักปักษีวิทยา เหมือนผม
My friend's an avid ornithologist.เพื่อนผมเป็นนักดูนกตัวยงครับ
She's an avid fan.เธอเป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะ
Brian Mitchell was an avid hunter.ไบรอัน มิทเชลล์เป็นนายพรานที่เก่ง
They're avid gamers, involved in the multi-user online first-person shooter game, "Gods of Combat."เขาเป็นพวกคลั่งเกม เข้าไปเล่นเกมออนไลน์แบบยิงกัน ที่ชื่อ "ก๊อดส์ออฟคอมแบท"
This copycat is an avid readerฆาตกรเลียนแบบนั้นเป็น

avid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贪婪[tān lán, ㄊㄢ ㄌㄢˊ, 贪婪 / 貪婪] avaricious; greedy; rapacious; insatiable; greedy; avid
戴维营[Dài wéi yíng, ㄉㄞˋ ㄨㄟˊ ˊ, 戴维营 / 戴維營] Camp David
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, 中国大蝾螈 / 中國大蠑螈] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus)
贪欲[tān yù, ㄊㄢ ㄩˋ, 贪欲 / 貪慾] greed; avarice; rapacious; avid
托洛茨基[Tuō luò cí jī, ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˋ ㄘˊ ㄐㄧ, 托洛茨基 / 託洛茨基] Leon Davidovich Trotsky (1879-1940), early Bolshevik leader, exiled by Stalin in 1929 and murdered in 1940

avid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
垂涎三尺[すいぜんさんじゃく, suizensanjaku] (n) avid desire; drooling over (something); watering at the mouth
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls
草食系男子[そうしょくけいだんし, soushokukeidanshi] (n) (See 草食男子・そうしょくだんし・1) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented
読書家[どくしょか, dokushoka] (n) avid reader; bookworm
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David
ドラヴィダ族;ドラビダ族[ドラヴィダぞく(ドラヴィダ族);ドラビダぞく(ドラビダ族), doravida zoku ( doravida zoku ); dorabida zoku ( dorabida zoku )] (n) Dravidian (people)
ドラヴィダ語族;ドラビダ語族[ドラヴィダごぞく(ドラヴィダ語族);ドラビダごぞく(ドラビダ語族), doravida gozoku ( doravida gozoku ); dorabida gozoku ( dorabida gozoku )] (n) Dravidian (family of languages)
ハンカチの木[ハンカチのき;ハンカチノキ, hankachi noki ; hankachinoki] (n) (uk) handkerchief tree (Davidia involucrata); dove tree
ブッドレア[, buddorea] (n) (See 藤空木) buddleia (esp. the butterfly bush, Buddleja davidii) (lat
医方明[いほうみょう, ihoumyou] (n) (See 五明) cikitsavidya (the ancient Indian study of medicine)
声明;聲明[しょうみょう, shoumyou] (n) (1) (See 五明) sabdavidya (ancient Indian linguistic and grammatical studies); (2) {Buddh} chanting of Buddhist hymns (usu. in Sanskrit or Chinese)
太公望[たいこうぼう, taikoubou] (n) (avid) angler
工巧明[くぎょうみょう, kugyoumyou] (n) (See 五明) silpasthanavidya (ancient Indian study of the arts, inc. mathematics and mechanics)
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness
春楡[はるにれ;ハルニレ, harunire ; harunire] (n) (uk) Japanese elm (Ulmus davidiana var. japonica)
[にれ;ニレ, nire ; nire] (n) (uk) elm tree (esp. the Japanese elm, Ulmus davidiana var. japonica)

avid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious FR: être avide (de)
มักมาก[adj.] (makmāk) EN: greedy ; insatiable ; avid ; covet ; avaricious FR: avide ; insatiable
อภิชฌา[n.] (aphitchā) EN: greed FR: désir [m] ; avidité [f]
ฌาค-หลุยส์ ดาวิด = ชาก-หลุยส์ ดาวิด[n. prop.] (Chāk-Lui Dā) EN: Jacques-Louis David FR: Jacques-Louis David
ดาวิด[n. prop.] (Dāwit) EN: David FR: David
เดวิด[n. prop.] (Dewit) EN: David FR: David
เดวิด เบ็คแฮม[n. prop.] (Dewit Bek-h) EN: David Beckham FR: David Beckham
ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน[TM] (Hālī-Dēwits) EN: Harley-Davidson ; Harley FR: Harley-Davidson [f] ; Harley [f]
เขืองสร้อย[n. exp.] (kheūang søi) EN: Smilax davidiana FR: Smilax davidiana
ความโลภ[n.] (khwām lōp) EN: greed FR: avidité [f]
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[n.] (lōp) EN: greed ; avarice FR: avidité [f] ; cupidité [f]
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious FR: être avide de
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
โลดทะนงใบขน[n. exp.] (lōtthanong ) EN: Trigonostemon flavidus FR: Trigonostemon flavidus
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[org.] (Mahāwitthay) EN: Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) FR:
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious FR: cupide ; avide
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; have a craving (for) ; desire eagerly ; want greatly ; long for FR: être avide ; vouloir à tout prix
งก[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious ; grasping ; acquisitive FR: avide ; goulu ; intéressé
งกเงิน[v. exp.] (ngok ngoen) EN: be greedy for money FR: être avide d'argent
นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง [n. exp.] (nok krajit ) EN: Yellow-streaked Warbler FR: Pouillot de Milne-Edwards [m] ; Pouillot de David [m] ; Pouillot du père David [m]
นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน[n. exp.] (nok nintawā) EN: Fujian Niltava FR: Gobemouche de David [m] ; Niltava de David [m] ; Niltava chinois [m] ; Niltava de Chine [m]
นกปากนกแก้วหางสั้น[n. exp.] (nok pāknokk) EN: Short-tailed Parrotbill FR: Paradoxornis de David [m] ; Paradoxornis à queue courte [m] ; Paradoxornis du Père David [m]
ฑราวิท[X] (Tharāwit) EN: Dravidian FR:

avid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gierig; süchtig {adj} (nach)avid (for)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า avid
Back to top