ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toper*, -toper-

toper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toper (n.) คนที่ดื่มเหล้าอย่างหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the postoperative period we're concerned about.มันเป็นช่วงเวลาหลังการ ผ่าตัดที่เรากำลังกังวลเกี่ยวกับ

toper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
光周性[こうしゅうせい, koushuusei] (n) photoperiodism; photoperiodicity
術後[じゅつご, jutsugo] (adj-no,n-adv,n-t) postoperative; (P)

toper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้เมา[n.] (khīmao = kh) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fa

toper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Operationsnarbe {f}postoperative scar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toper
Back to top