ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dipsomaniac

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dipsomaniac*, -dipsomaniac-

dipsomaniac ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dipsomaniac (n.) คนเมา See also: ขี้เมา, คนขี้เมา Syn. boozer, rummy Ops. teetotaler, abstainer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dipsomaniac
Back to top