ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsober

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsober*, -unsober-

unsober ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsober (adj.) เมา See also: มึนเมา Syn. intoxicated, nonteetotal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsober
Back to top