ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beverage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beverage*, -beverage-

beverage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beverage (n.) เครื่องดื่ม Syn. refreshment, drink
English-Thai: HOPE Dictionary
beverage(เบฟ'เวอเรจฺ) n. เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้
English-Thai: Nontri Dictionary
beverage(n) เครื่องดื่ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beverage Can กระป๋องน้ำอัดลม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องดื่ม (n.) beverage See also: drink, refreshment, potation, potable, refresher
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you care for another beverage?คุณอยากได้เครื่องดื่มอื่นๆ อีกไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mind if I have some of your tasty beverage to wash this down with?คุณคิดว่าฉันมีบางส่วนของเครื่องดื่มอร่อยของคุณเพื่อล้างลงด้วย?
Once we've reached cruising altitude and the captain turns off the fasten seat belt sign, we will be offering our beverage service with complimentary soft drinks, juice and coffee.หลังจากที่เครื่องไต่ระดับได้ที่ และกัปตันปิดสัญญาณไฟ รัดเข็มจัดแล้ว เราจะเสริ์ฟของว่าง พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และกาแฟให้ค่ะ
I got a scalding-Hot beverage here, dex.ฉันมีเครื่องดื่มร้อนๆ อยู่ในมือนะ
What is holding up that beverage service?ฉันจะไป เอ่อ.. ทำไมเรายังไม่ได้เครื่องดื่มอีกนะ
The last thing was a food and beverage from the hotel.ครั้งสุดท้ายที่ใช้นั้น เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงแรม
A beverage of your choice,เครื่องดื่มตามที่ท่านเลือก
As I will not be engaging in this nonsense, my choice of beverage is moot.ฉันจะไม่คุยเรื่องไร้สาระนี่อีก ฉันจะเลือกเครื่องดื่มอะไรไม่สำคัญ
I provide a free beverage everyday!ทุกวัน ผมจะจัดเครื่องดื่มให้ฟรี
Social protocol does, however, require me to bring you a hot beverage in your time of need.ตามมารยาทสังคม ยังไงก็เถอะ ฉันต้องนำเครื่องดื่มร้อนๆมาให้นาย ในเวลาที่นายต้องการ
A refreshing beverage with a twist of comedy.เครื่องดื่มเย็นๆกับ กับมุขตลกๆ
So if we order two of the floating beverage book holders, they're actually cheaper.ถ้าเราสั่งซื้อ หนังสือเครื่องดื่มสองเล่ม ดูถูกขึ้นเยอะ
And when they're drunk as a skunk, what beverage do we offer?ทำงานที่วอลมาท ตัวสูงมาก ล่าห่านด้วยคราดได้เลย

beverage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒精性[jiǔ jīng xìng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ, 酒精性] alcoholic (beverage)
饮品[yǐn pǐn, ˇ ㄆㄧㄣˇ, 饮品 / 飲品] beverage
饮料[yǐn liào, ˇ ㄌㄧㄠˋ, 饮料 / 飲料] drink; beverage
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, 酒] wine; liquor; spirits; alcoholic beverage

beverage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle)
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus
マッカリ[, makkari] (n) alcoholic beverage made from flour or sticky rice (kor
乳酸菌飲料[にゅうさんきんいんりょう, nyuusankin'inryou] (n) fermented milk drink (e.g. Yakult, Calpis, Calpico, etc.); lactic fermenting beverage
薬用酒[やくようしゅ, yakuyoushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes
薬酒[やくしゅ, yakushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes
サイダー[, saida-] (n) (1) carbonated beverage, esp. fruit flavored; (2) cider
ジュース[, ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P)
マッコリ[, makkori] (n) makgeolli (Korean alcoholic beverage)
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
杯;盃[はい;はた(杯)(ok), hai ; hata ( hai )(ok)] (n) (1) (はい only) sake cup; cup for alcoholic beverages; (suf,ctr) (2) counter for cupfuls; (3) (はい only) counter for ships, octopuses and squid
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour
甘辛両刀[あまからりょうとう, amakararyoutou] (n,adj-no) taste for both wines and sweets; having a liking for both alcoholic beverages and sweet things
飲み口;呑み口;呑口;飲口[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot
飲み物(P);飲物(P)[のみもの, nomimono] (n) drink; beverage; (P)

beverage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Tha) EN: Thai Beverage Public Company Limited ; Thai Beverage Plc ; ThaiBev FR:
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม[n. exp.] (kān børikān) EN: food and beverage service FR:
การบริการเครื่องดื่ม[n. exp.] (kān børikān) EN: beverage service FR:
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeū) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
แกล้ม[n.] (klaēm) EN: snacks accompanying a beverage ; snacks ; appetizers ; savories FR: amuse-gueule [m]
เมรัย[n.] (mērai) EN: liquor ; fermented alcoholic beverage ; beer ; wine FR: boisson fermentée [f]
น้ำอัดลม[n. exp.] (nām-atlom) EN: soft drink ; aerated water ; fizzy drink ; soda pop ; carbonated beverage ; soda FR: boisson gazeuse [f] ; soda [m] ; eau gazeuse [f] ; eau pétillante [f]
น้ำเมา[n. exp.] (nām mao = n) EN: intoxicating beverage FR:
น้ำปานะ[n. exp.] (nām pāna) EN: beverage FR: boisson [f]
ปานะ[n.] (pāna) EN: beverage FR: boisson [f]
พระสุธารส[n.] (phrasuthāro) EN: royal beverage ; the king's drink FR:
สุรา[n.] (surā) EN: liquor ; spirit ; wine ; alcohol ; alcoholic beverage FR: liqueur [f] ; alcool [m] ; boisson alcoolisée [f]
ไทยเบฟ[TM] (Thaibēf) EN: ThaiBev ; Thai Beverage ; Thai Beverage Plc ; Thai Beverage Public Company Limited FR: ThaiBev ; Thai Beverage ; Thai Beverage Plc ; Thai Beverage Public Company Limited

beverage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholsteuer {f}alcoholic beverage tax
Getränkeindustrie {f}beverage industry
Getränkekarte {f}list of beverages; wine list

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beverage
Back to top