ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heart-loving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heart-loving*, -heart-loving-

heart-loving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heart-loving (adj.) เกี่ยวกับบ้าน See also: เกี่ยวกับครอบครัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heart-loving
Back to top