ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imported

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imported*, -imported-

imported ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลังสินค้าทัณฑ์บน (n.) a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
พริกเทศ (n.) imported dried spur-pepper
ของต่างประเทศ (n.) imported goods See also: foreign goods
ของนอก (n.) imported goods See also: foreign goods Syn. ของต่างประเทศ
ดินอีหรอบ (n.) imported gunpowder Syn. ดินปืน

imported ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外来货[wài lái huò, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, 外来货 / 外來貨] imported product
多宝鱼[duō bǎo yú, ㄉㄨㄛ ㄅㄠˇ ㄩˊ, 多宝鱼 / 多寶魚] turbot; European imported turbot; same as 大菱鮃|大菱鲆
洋货[yáng huò, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 洋货 / 洋貨] western goods; imported goods (in former times)

imported ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
唐木[からき, karaki] (n) exotic non-Japanese wood (rosewood, ebony, blackwood, etc.); imported wood
外貨[がいか, gaika] (n) (1) foreign currency; foreign money; foreign exchange; (2) foreign goods; imported goods; (P)
洋銀[ようぎん, yougin] (n) (1) German silver; nickel silver; (2) silver coinage imported to Japan during the late Edo and early Meiji periods
赤絵[あかえ, akae] (n) (1) late 19C woodblock prints, using imported aniline dyes; (2) red painting on ceramics
外来[がいらい, gairai] (n,adj-no) (1) (abbr) external origin; imported; (2) outpatient; (P)
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan)

imported ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินอีหรอบ[n. exp.] (din Īrop) EN: imported gunpowder FR:
ของนอก[n. exp.] (khøng nøk) EN: imported goods ; imported product FR: produit importé [m] ; produit d'importation [m]
นำเข้า[adj.] (nam khao) EN: imported FR: importé ; d'importation
สินค้าขาเข้า[n. exp.] (sinkhā khāk) EN: imports ; imported goods FR: produit d'importation [m]
สินค้าเข้า[n.] (sinkhākhao) EN: imports ; imported goods FR: importation [f] ; produit d'importation [m]
สินค้านำเข้า[n. exp.] (sinkhā namk) EN: imported goods FR: produits d'importation [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imported
Back to top