ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untamed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untamed*, -untamed-

untamed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untamed (adj.) ไม่เชื่อง See also: ดุร้าย Syn. wild, fierce Ops. civilized
untamed (adj.) ที่ยังไม่ถูกค้นพบโดยมนุษย์ See also: ที่เป็นธรรมชาติ Syn. natural, raw

untamed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลี่ยว[adj.] (plīo) EN: wild ; untamed FR:
เปรียว[adj.] (prīo) EN: quick ; lively ; spirited ; vivacious ; nimble ; animated ; sprightly ; untamed ; wild FR: agile ; sauvage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untamed
Back to top