ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disgust*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disgust, -disgust-

*disgust* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemptible or disgusting person (n.) คนตะกละ (คำดูถูก) See also: คนเห็นแก่กิน, คนเห็นแก่ตัว, คนน่ารังเกียจ
disgust (n.) ความขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์ Syn. loathing, abhorrance, dislike, distaste
disgust (vt.) ทำให้ขยะแขยง See also: ทำให้น่ารังเกียจ, ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบอารมณ์ Syn. displease, upset, revot, horrify, traumatize Ops. please, delight, enchant
disgusted (adj.) ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน See also: ซึ่งน่ารังเกียจ Syn. displeased, offended Ops. attracked
disgusting (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง Syn. loathsome, repellent Ops. attracktive
disgustingly (adv.) อย่างน่ารังเกียจ See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างสะอิดสะเอียน
English-Thai: HOPE Dictionary
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
English-Thai: Nontri Dictionary
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขยะแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
น่าขยะแขยง (v.) be disgusting See also: be repulsive, be offensive, be detestable, be nauseous Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, แขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
น่ารังเกียจ (adj.) disgusting See also: hateful Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Ops. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
น่ารังเกียจ (v.) be disgusting See also: be hateful, be repulsive Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Ops. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
น่าสะอิดสะเอียน (v.) be disgusting See also: be nauseating, be sickening, be repellent, be repugnant Syn. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง
น่าเกลียด (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าเกลียด (v.) disgust See also: be sickening, disfavor, distaste Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าเกลียดน่ากลัว (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
น่าแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
อสุภ (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม, ไม่สวย Ops. สวย, งาม
ไม่งาม (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่สวย Ops. สวย, งาม
ไม่สวย (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม Ops. สวย, งาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Now I'll have to recover from that disgusting sight""ฉัน'จะจะต้องทำให้กลับอย่างเดิม from that ภาพน่ารังเกียจ"ตอนนี้
A little pig-like man, with a disgusting faceหมูเล็กน้อย-เหมือนผู้ชาย,\ Nwith หน้าน่ารังเกียจ
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์!
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
A person who has such disgusting blood... should never join our family.โลหิตน่ารังเกียจ ของพวกมนุษย์ ไม่มีวันได้ร่วมราชสกุล ข้าไม่ยอมเด็ดขาด!
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ
It's disgusting, Henry.กลิ่นเหมือนศพเลย เฮนรี่
If I gotta choke down on one more of those moldy, disgusting crackers... bam!ได้ี่ จาฟา ทุกสิ่งที่เี่จ้าต้องการ
When I dropped my brother off at the station, he said: "Greatness disgusts me."ตอนฉันจากพี่ชายที่สถานี พี่บอก "รังเกียจฉันจะดี"
You disgusting freaks!พวกตัวประหลาดน่าขยะแขยง!
I'm just not used to being tossed into a filthy, disgusting jail.ฉันไม่เคยถูกโยนมาขังในคุกที่ขยะแขยงแบบนี้
I find this disgusting, but I can't help myself.ผมรู้สึกขยะแขยง แต่ผมทำอะไรไม่ได้

*disgust* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肉麻[ròu má, ㄖㄡˋ ㄇㄚˊ, 肉麻] corny; nauseating; disgusting; ugly
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
讨厌鬼[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, 讨厌鬼 / 討厭鬼] disgusting person; slob
恶心[ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ, 恶心 / 惡心] nausea; to feel sick; disgust; nauseating
使厌烦[shǐ yàn fán, ㄕˇ ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 使厌烦 / 使厭煩] disgust
可憎[kě zēng, ㄎㄜˇ ㄗㄥ, 可憎] disgusting

*disgust* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting!
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust)
厭世自殺[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n,vs) killing oneself out of despair (disgust with life)
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P)
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
嫌悪感[けんおかん, ken'okan] (n) unpleasant feelings (e.g. hatred, disgust, revulsion, fear); (P)
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
愛想が尽きる;愛想がつきる[あいそがつきる, aisogatsukiru] (exp,v1) to be disgusted with; to be fed up with; to run out of patience with
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with
愛想を尽かす[あいそをつかす, aisowotsukasu] (exp,v5s) to be disgusted with; to run out of patience; to fall out of love
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone
懲りる[こりる, koriru] (v1,vi) to learn by experience; to be disgusted with; (P)
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P)
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
気色の悪い[きしょくのわるい, kishokunowarui] (exp,adj-i) (気色の悪い form is only used as an adj-i) (See 気色が悪い,気色悪い) weird; disgusting; sickening
気色悪い[きしょくわるい, kishokuwarui] (adj-i) (1) weird; disgusting; sickening; (int) (2) yuck! (with an exclamation mark); eww!
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive
胸くそが悪い;胸糞が悪い[むなくそがわるい, munakusogawarui] (exp,adj-i) annoying; being disgusted (at)
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous
苦り切る[にがりきる, nigarikiru] (v5r,vi) to look sour (disgusted)
虫唾が走る;虫酸が走る;虫ずが走る[むしずがはしる, mushizugahashiru] (exp,v5r) to be disgusted with (wouldn't touch with a pair of tongs); to loathe
虫酸;虫唾;虫ず[むしず, mushizu] (n) (1) (See 虫唾が走る) heartburn; (2) strong sense of disgust
顰蹙を買う[ひんしゅくをかう, hinshukuwokau] (exp,v5u) to displease someone; to make someone disgusted; to be frowned at
鼻につく;鼻に付く[はなにつく, hananitsuku] (exp,v5k) (1) to be cloying; to be sick and tired with; to be disgusted with; to get up someone's nose; (2) to stink
鼻持ちならぬ[はなもちならぬ, hanamochinaranu] (exp) intolerable; disgusting
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore

*disgust* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสุภ[adj.] (asup) EN: disgusting FR:
อสุภ-[pref.] (asuppha-) EN: disgusting FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: offensive ; ugly ; repugnant ; disgusting FR: répugnant
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
เอือมระอา[v. exp.] (eūam ra-ā) EN: be fed up (with) ; be disgusted FR:
กัศมล[adj.] (katsamon) EN: ugly ; disgusting ; awful FR:
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
ขย้อน[adj.] (khayǿn) EN: sickening ; disgusting FR:
คลื่นไส้[adj.] (khleūnsai) EN: disgusting ; sickening FR:
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khayakha) EN: horrible ; disgusting ; noisome FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; dégoûtant
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāk) EN: disgusting ; repulsive ; detestable FR:
น่าหมั่นไส้[adj.] (nā mansai) EN: off-putting ; disgusting ; repugnant ; What a jerk! FR:
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
น่าสะอิดสะเอียน[adj.] (nā sa-it sa) EN: disgusting ; offensive FR:
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
รังเกียจ[adj.] (rangkīet) EN: disgusted FR:
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īe) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer
สุดสลด[adj.] (sut salot) EN: disgusting FR: épouvantable

*disgust* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aasig {adj}horrible; disgusting
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust
Ekelempfindlichkeit {f}disgust sensitivity
ekelhaft {adv}disgustingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disgust*
Back to top