ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consulation*, -consulation-

consulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consulation (n.) การสนทนา See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย Syn. argument, conference, seminar

consulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อหารือ[n. exp.] (khø hāreū) EN: point for consulation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consulation
Back to top