ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bigamous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bigamous*, -bigamous-

bigamous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bigamous (adj.) เกี่ยวกับการมีหลายสามี Syn. digamous
English-Thai: HOPE Dictionary
bigamous(บิก'กะมัส) adj. มีภรรยาหรือสามีในขณะเดียวกันสองคน,

bigamous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bigamisch {adj}bigamous
bigamisch {adv}bigamously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bigamous
Back to top