ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unconnected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unconnected*, -unconnected-

unconnected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconnected (adj.) ซึ่งแยกออก See also: ซึ่งถอดออก Ops. unified, joined
unconnected (adj.) ไม่สัมพันธ์กัน See also: ไม่เกี่ยวเนื่องกัน Syn. unrelated Ops. relevant
unconnected (adj.) กระจัดกระจาย See also: บางตา, ห่างๆ, กระจายๆ Syn. isolated, separate

unconnected ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁のない;縁の無い[えんのない, ennonai] (adj-i) (See 縁がない) unrelated; unconnected
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P)
横から[よこから, yokokara] (exp) (1) from one's side; from the side (of something); (2) (See 横から口を挟む) from someone unconnected; from someone uninvolved
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related

unconnected ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เกี่ยวกัน[adj.] (mai kīo kan) EN: unrelated ; unconnected FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unconnected
Back to top