ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

determiner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *determiner*, -determiner-

determiner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
determiner (n.) คนหรือสิ่งที่มุ่งมั่น Syn. definite article
determiner (n.) คำบ่งชี้ (เช่น a หรือ the) ซึ่งใช้นำหน้าคำนาม Syn. determinative

determiner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
限定詞[げんていし, genteishi] (n) determiner; qualifier; determinative

determiner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดอนาคต[v. exp.] (kamnot anāk) EN: FR: déterminer le futur
กำหนดราคา[v. exp.] (kamnot rākh) EN: set a price ; fix a price ; fix the price FR: fixer le prix ; déterminer le prix
กำหนดระยะทาง[v. exp.] (kamnot raya) EN: fix the distance FR: déterminer la distance
นิบาต[n.] (nibāt) EN: determiner ; prefix FR:
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย[v. exp.] (phisūt hā s) EN: determine the cause of death FR: déterminer les causes de la mort
พลิกศพ[v. exp.] (phlik sop) EN: determine the cause of death ; make a postmortem examination FR: déterminer les causes d'un décès ; faire l'autopsie d'un cadavre
ตั้งราคาขาย[v. exp.] (tang rākhā ) EN: FR: fixer le prix de vente ; déterminer le prix de vente
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position
ตรวจเลือด[v. exp.] (trūatleūat) EN: test blood ; have a blood check ; have a blood test FR: subir un examen sanguin ; déterminer le groupe sanguin
บ่งบอก[v. exp.] (bongbøk) EN: indicate ; describe ; manifest ; evince ; reveal FR: indiquer ; déterminer
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine FR: mentionner ; nommer ; identifier ; préciser ; spécifier ; déterminer
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรูป[v.] (sarūp) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า determiner
Back to top