ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exibit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exibit*, -exibit-

exibit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exibit (vt.) สาธิต See also: แสดง, แสดงให้เห็น Syn. show, prove

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exibit
Back to top