ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dance*, -dance-

dance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dance (n.) การเต้นรำ See also: ศิลปการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฎศิลป์ Syn. dancing, hop, jig
dance (n.) งานเต้นรำ See also: งานลีลาศ, งานบอล Syn. ball
dance (vi.) เต้นรำ See also: รำ, ร่ายรำ, เต้น, เต้นระบำ, เต้นลีลาศ, เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ Syn. prance, hop, jig
dance band (n.) กลุ่มของนักดนตรีที่เล่นดนตรีสำหรับเต้นรำ See also: วงดนตรีที่เล่นสำหรับเต้นรำ
dance floor (n.) เวทีสำหรับเต้นรำ See also: ฟลอร์เต้นรำ
dance hall (n.) ห้องเต้นรำ See also: ที่เต้นรำ Syn. dance floor
dance on (phrv.) เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน) See also: สนใจ Syn. dance upon
dance school (n.) โรงเรียนสอนเต้นรำ
dance studio (n.) สถานที่ที่ใช้เรียนเต้นรำ See also: ห้องที่ทำสำหรับเต้นรำมีกระจกรอบผนังและมีราวเกาะจับเวลาฝึกเต้นรำ
dance to (phrv.) เต้นรำไปกับ
dance upon (phrv.) เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน) See also: สนใจ Syn. dance on
dancer (n.) นักเต้นรำ Syn. ballerina
English-Thai: HOPE Dictionary
dance(ดานซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง
dancern. นักเต้นรำ
dancery(ดาน'เซอะรี) n. ห้องเต้นรำ
English-Thai: Nontri Dictionary
dance(n) การเต้นรำ,การดิ้น,การลีลาศ,การฟ้อนรำ,การเริงระบำ
dancer(n) นักเต้นรำ,นักดิ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Danceการเต้นรำ [TU Subject Heading]
Dancersนักเต้นรำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงเจ้าเข้าผี (v.) sorcerer´s dance to exorcise evil spirits See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spirits Syn. ลงผี, เข้าผี
ลงผี (v.) sorcerer´s dance to exorcise evil spirits See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spirits Syn. เข้าผี
ละครดึกดำบรรพ์ (n.) opera oriented dance drama
การฟ้อนรำ (n.) dance See also: dancing Syn. การร่ายรำ
การร่ายรำ (n.) dance See also: dancing Syn. การรำ, การฟ้อนรำ
การรำ (n.) dance See also: dancing Syn. การฟ้อนรำ
นาฏลีลา (n.) dance See also: dancing Syn. การเต้นรำ, การร่ายรำ
พิลาส (v.) dance Syn. ฟ้อนรำ, รำ, ร่ายรำ
ฟ้อน (v.) dance Syn. รำ, ร่ายรำ, ฟ้อนรำ
ฟ้อนรำ (v.) dance Syn. รำ, ร่ายรำ, ฟ้อน
ร่ายรำ (v.) dance
รำ (v.) dance See also: perform a ballet Syn. ร่ายรำ
ลีลาศ (n.) dance See also: dancing Syn. การเต้นรำ, นาฏลีลา, การร่ายรำ
เต้น (v.) dance Syn. ดิ้น
เต้นระบำ (v.) dance
เต้นรำ (v.) dance
กระโดดโลดเต้น (v.) dance and jump with joy See also: jump for joy, leap with joy, be elated, overjoyed, exult, rejoice, hop and skip
ละครรำ (n.) dance drama
เต้นแร้งเต้นกา (v.) dance with joy See also: express happiness by dancing, hop merrily Syn. เต้นแร้งเต้นแฉ่ง
เต้นแร้งเต้นแฉ่ง (v.) dance with joy See also: express happiness by dancing, hop merrily
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you honor me with a dance?คุณจะให้เกียรติเต้นรำกับผมไหม?
They need guidanceพวกเขาต้องการการแนะนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brahms' Hungarian Dance number five.บาร์ม' จังหวะฮังการี
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี
No, we rape the shit out of them at the Number Six dance later on!ไม่ เราจะข่มขืนมันให้หมดทุกคน
In the most famous school of dance in Europe.ที่โรงเรียนสอนเต้นรำที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรป
We don't teach you how to dance here, because we presume our students already know how.เราจะไม่สอนวิธีเต้นให้เธอ, เพราะว่า เราถือว่านักเรียนของเรารู้จักเต้นเป็นแล้ว.
At first a sort of school of dance and occult sciences.ในตอนแรกก็เป็น ร.ร.สอนเต้นรำ และเกี่ยวกับเวทมนตร์ไสยศาตร์.
And soon the place became the famous dance academy.ต่อมาไม่นานนักก็กลายเป็น ร.ร. สอนเต้นรำที่มีชื่อเสียง.
These people like to dance with each other.คนเหล่านี้ชอบที่จะเต้นรำด้วยกัน
Remember, he's the boss on the dance floor, if nowhere else.จำไว้น๊ะค่ะ ท่านนี้เป็นหัวหน้าที่เวทีนี้ ไม่มีที่อื่นใด
Oh, them. They're the dance people.พวกนั้นเหรอ ก็พวกพนักงานเต้น
Hi, Max. Aren't my dance lessons starting to pay off?หวัดดี แม็กซ์ คุณว่าฉันเรียนเต้นรำจวนได้ที่หรือยัง?
When the music starts, you don't dance until the two. Got it?พอเพลงขึ้น อย่าเพิ่งเต้น รอนับสองก่อน?

dance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健美操[jiàn měi cāo, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ ㄘㄠ, 健美操] aerobics; aerobic dance (school P.E. activity)
舞剧[wǔ jù, ˇ ㄐㄩˋ, 舞剧 / 舞劇] dance drama; ballet
舞厅[wǔ tīng, ˇ ㄊㄧㄥ, 舞厅 / 舞廳] dance hall; ballroom
舞曲[wǔ qǔ, ˇ ㄑㄩˇ, 舞曲] dance music
舞步[wǔ bù, ˇ ㄅㄨˋ, 舞步] dance steps
飞舞[fēi wǔ, ㄈㄟ ˇ, 飞舞 / 飛舞] to flutter; to dance in the breeze
舞狮[wǔ shī, ˇ ㄕ, 舞狮 / 舞獅] lion dance (traditional Chinese dance form)
手舞足蹈[shǒu wǔ zú dǎo, ㄕㄡˇ ˇ ㄗㄨˊ ㄉㄠˇ, 手舞足蹈] hands dance and feet trip (成语 saw); dancing and gesticulating for joy
丰裕[fēng yù, ㄈㄥ ㄩˋ, 丰裕 / 豐裕] abundance; plenty
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, 按照] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
武打[wǔ dǎ, ˇ ㄉㄚˇ, 武打] acrobatic fighting in Chinese opera or dance
[wǔ, ˇ, 舞] to dance; to wield; to brandish
舞妓[wǔ jì, ˇ ㄐㄧˋ, 舞妓] dancer; female dancer; showgirl
舞姿[wǔ zī, ˇ ㄗ, 舞姿] dancer's posture and movement
舞会[wǔ huì, ˇ ㄏㄨㄟˋ, 舞会 / 舞會] dance; ball; party
舞蹈[wǔ dǎo, ˇ ㄉㄠˇ, 舞蹈] dance
舞蹈家[wǔ dào jiā, ˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄚ, 舞蹈家] dancer
舞龙[wǔ lóng, ˇ ㄌㄨㄥˊ, 舞龙 / 舞龍] dragon dance
社火[shè huǒ, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ, 社火] festival entertainment (lion dance, dragon lantern etc)
民族舞蹈[mín zú wǔ dǎo, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ˇ ㄉㄠˇ, 民族舞蹈] folk dance
狐步舞[hú bù wǔ, ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ˇ, 狐步舞] foxtrot dance
全勤[quán qín, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, 全勤] full-time attendance at work
训迪[xùn dí, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧˊ, 训迪 / 訓迪] guidance; to instruct; pedagogy
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 箾] hit with a pole; pole dance
阻抗[zǔ kàng, ㄗㄨˇ ㄎㄤˋ, 阻抗] impedance; electrical impedance (formerly resistance)
阻抗匹配[zǔ kàng pǐ pèi, ㄗㄨˇ ㄎㄤˋ ㄆㄧˇ ㄆㄟˋ, 阻抗匹配] impedance matching
阻抗变换器[zǔ kàng biàn huàn qì, ㄗㄨˇ ㄎㄤˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, 阻抗变换器 / 阻抗變換器] impedance converter
依着[yī zhe, ㄧ ㄓㄜ˙, 依着 / 依著] in accordance with
遵照[zūn zhào, ㄗㄨㄣ ㄓㄠˋ, 遵照] in accordance with; to follow (the rules)
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
阻值[zǔ zhí, ㄗㄨˇ ㄓˊ, 阻值] numerical value of electrical impedance
[fú, ㄈㄨˊ, 帗] object held by dancer
优裕[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, 优裕 / 優裕] plenty; abundance
点名册[diǎn míng cè, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, 点名册 / 點名冊] register of names; attendance roll book
[yì, ㄧˋ, 佾] row of dancers at sacrifices
桑巴[sāng bā, ㄙㄤ ㄅㄚ, 桑巴] samba (dance)
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, 宙斯盾] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance)

dance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance
ゴーゴーダンス[, go-go-dansu] (n) go-go dance
ゴーストダンス[, go-sutodansu] (n) ghost dance
コンパ[, konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P)
タンゴ[, tango] (n) tango; dance form (from Argentina)
ダンパ[, danpa] (n) (1) damper; (2) (abbr) (See ダンスパーティー) dance party
フォークダンス[, fo-kudansu] (n) folk dance
よさこい[, yosakoi] (n) (from 夜さり来い) (See 鳴子) dance originating in Kochi Prefecture using "naruko"
リンボーダンス[, rinbo-dansu] (n) limbo dance
七変化[しちへんげ;シチヘンゲ, shichihenge ; shichihenge] (n) (1) (uk) (See ランタナ) lantana (plant, flower); (2) kabuki dance in which the dancer quickly changes his clothes seven times
乱舞[らんぶ;らっぷ, ranbu ; rappu] (n,vs) boisterous dance
反閇;返閉;反陪[へんばい, henbai] (n) (1) (See 禹歩・1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) dance steps inspired by this ceremony
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P)
巫女舞[みこまい, mikomai] (n) shrine maiden's ceremonial dance (in kagura)
振り付け(P);振付け;振付[ふりつけ, furitsuke] (n) (1) choreography; dance coaching; (2) Japanese dance competition; (P)
揚げ巻;揚巻;総角[あげまき, agemaki] (n) (1) old-fashioned boys' hairstyle; (2) Meiji period women's hairstyle; (3) (揚げ巻, 揚巻 only) type of dance in kabuki; (4) (揚げ巻, 揚巻 only) knots in colour of four cardinal points hanging from the roof above the sumo ring (color); (5) (abbr) (See 揚巻貝) constricted tagelus (Sinonovacula constricta); Chinese razor clam
暗黒舞踏[あんこくぶとう, ankokubutou] (n) butoh; style of contemporary Japanese dance featuring dancers in white paint
東遊び;東遊[あずまあそび, azumaasobi] (n) (arch) Azuma-asobi (ancient Japanese dance suite that originated in eastern Japan)
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties
民俗舞踊[みんぞくぶよう, minzokubuyou] (n) folk dance
民踊[みんよう, minyou] (n) folk dance
河内音頭[かわちおんど, kawachiondo] (n) narrative style of Bon dance song from eastern Osaka (often with improvised lyrics)
男舞[おとこまい, otokomai] (n) (1) dance where a female dancer dresses up as a man (late Heian to early Kamakura period); (2) noh dance performed by a man without a mask
舞い納める[まいおさめる, maiosameru] (v1,vt) to conclude a dance; to dance the last dance
舞う[まう, mau] (v5u,vi) (1) (See 踊る) to dance (orig. a whirling dance); (2) to flutter about; to revolve; (P)
舞踏室[ぶとうしつ, butoushitsu] (n) ball room; dance room
舞踏病[ぶとうびょう, butoubyou] (n) chorea; St. Vitus's dance
踊らす[おどらす, odorasu] (v5s,vt) (1) to manipulate; (2) to let one dance
踊り場[おどりば, odoriba] (n) (1) dance hall; dance floor; (2) landing (stairs); (3) leveling off (e.g. in the economy); period of stagnation; cooling-off period; lull; plateau; (P)
都踊り;都をどり(ik)[みやこをどり(都をどり);みやこおどり(都踊り), miyakowodori ( miyako wodori ); miyakoodori ( miyako odori )] (n) dance performance held in April by geisha and maiko in Kyoto's Gion district
音楽に合わせて踊る[おんがくにあわせておどる, ongakuniawaseteodoru] (exp,v5r) to dance to the music
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist
アテンダンス[, atendansu] (n) attendance
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone
アフォーダンス[, afo-dansu] (n) affordance; affordability
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
アルマンド[, arumando] (n) allemande (dance) (fre
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system)
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc.
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インピーダンス[いんぴーだんす, inpi-dansu] impedance
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance
踊る[おどる, odoru] Thai: เต้นรำ English: to dance

dance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักกระบี่สี่ท่า[n.] (chakkrabīsī) EN: [Thai dance posture] FR:
ชักซอสามสาย[n.] (chaksøsāmsā) EN: [Thai dance posture] FR:
ช้านางนอน[n.] (chānāng-nøn) EN: [a kind of dance posture] FR:
ชะนีร่ายไม้[n.] (chanīrāimāi) EN: [Thai dance posture] FR:
เฉิดฉิน[n.] (choētchin) EN: [Thai dance posture] FR:
เชิดสิงโต[n. exp.] (choēt singt) EN: Chinese lion dance FR:
ฟ้อน[v.] (føn) EN: dance FR: danser
ฟ้อนดวงจำปา[n. exp.] (føn dūang j) EN: Duang Champa Dance FR:
ฟ้อนรำ[v.] (føn ram) EN: dance FR: danser
จับระบำ[v.] (japrabam) EN: perform a group dance FR:
การฟ้อนรำ[n.] (kān føn ram) EN: Thai dancing ; traditional dance FR: danse thaïe [f] ; danse traditionnelle [f]
การเต้นแอโรบิก[n. exp.] (kān ten aēr) EN: aerobics ; aerobic dance FR: aérobic [f] (anglic.)
เข้ารัง[n.] (khaorang) EN: [a kind of dance posture] FR:
โคโยตี้แดนซ์ = โคโยตี้ แดนซ์[n. exp.] (khōyōtī daē) EN: coyote dance FR:
กินรินเลียบถ้ำ[n.] (kinnarinlīe) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กินนรฟ้อนโอ่[n.] (kinnønføn-ō) EN: [name of a Thai dance posture] FR:
กินนรเลียบถ้ำ[n.] (kinnønlīept) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กินนรรำ[n.] (kinnønram) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กลดพระสุเมรุ[n.] (klotphrasum) EN: [Thai dance posture] FR:
กระโดดโลดเต้น[v.] (kradōtlōtte) EN: dance and jump with joy ; jump up and down FR:
กระหวัดเกล้า[n.] (krawatklāo) EN: [name of a dance position] FR:
กวางเดินดง[n.] (kwāngdoēndo) EN: [name of a dance gesture] FR:
ละครรำ[n.] (lakhønram) EN: dance drama ; ballet FR: drame classique thaï [m]
ลาสนะ[n.] (lāsana) EN: dance FR:
ลีลาศ[v.] (līlāt) EN: dance ; dancing FR: danse [f]
ลีลาศ[v.] (līlāt) EN: dance FR: danser
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy FR: sauter de joie ; bondir de joie
โลดโผน[v.] (lōtphōn) EN: skip ; dance ; perform acrobatics FR:
โลดเต้น[v.] (lōtten) EN: jump ; leap ; spring ; hop ; dance with joy FR:
แน่นอก[n. exp.] (naēn ok) EN: splash out dance FR:
นัจ[n.] (nat) EN: dance FR:
นาฏกรรมไทย[n. exp.] (nāttakam Th) EN: Thai dance FR: danse thaïe [f]
นาฏลีลา[n.] (nāttalīlā) EN: dance FR:
นาฏลีลาจีน[n. exp.] (nāttalīlā J) EN: lotus dance FR:
นาฏศิลป์[n.] (nāttasin) EN: theatrical arts ; performing arts ; dancing art ; dance ; dramatic arts ; drama FR:
นาฏย-[pref.] (nāttaya-) EN: theatrical dance FR:
นาฏยศาสตร์[n.] (nāttayasāt) EN: theatrical dance art FR:
งานเต้นรำ[n. exp.] (ngān tenram) EN: dance ; ball ; rave FR: bal [m] ; surprise-partie [f] ; sauterie [f]
พิลาส[v.] (philāt) EN: enjoy ; dance FR:
เพลงเต้นรำ[n. exp.] (phlēng tenr) EN: dance music FR:

dance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Breakdance {m} | Breakdance tanzenbreak dancing | to break dance
Holzschuhtanz {m}clog dance
Regentanz {m}rain dance
Reigen {m} | den Reigen anführenround dance | to lead off in the round dance
Schwänzeltanz {m}tail wagging dance
Tanztee {m}tea dance
Twist {m} | Twist tanzen; twistentwist | to dance the twist; to twist
Kriegstanz {m}war dance
Wortfülle {f}abundance of words
Affordanz {f} [psych.]affordance
Anwesenheitskarte {f}attendance card
Anwesenheitsprämie {f}attendance bonus
Anwesenheitszeit {f}attendance time
Kirchenbesuch {m}attendance at church; churchgoing
Abwendung des Konkurses {f}avoidance of bankruptcy
Anfechtungsklausel {f}avoidance clause
Bauchtänzerin {f}belly dancer
Schulungsnachweis {m}confirmation of course attendance
Studienberatung {f}course guidance service
Tanzmusik {f}dance music
Tanzorchester {m}dance band
Totentanz {m}Dance of Death
Eheberater {m}marriage-guidance-counsellor
Fernbedienung {f}teleguidance
Anpassungstrafo {m}impedance corrector
Anpassungstransformator {m} [electr.]impedance matching transformer
Kurzschlussspannung {f} [electr.]impedance voltage
Schulversäumnis {n}non attendance
Bedienerführung {f}operator guidance
Orientierungshilfe {f}guidance; guide
Rekordbesuch {m}record attendance
Schulbesuch {m}school attendance
Abschlussimpedanz {f} [electr.]terminating impedance
Berufsberatung {f}vocational guidance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dance
Back to top