ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dancing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dancing*, -dancing-

dancing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dancing (n.) การเต้นรำ See also: ศิลปะการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฏศิลป์ Syn. dance, hop, jig
dancing girl (n.) ผู้หญิงที่มีอาชีพเต้นรำ (โดยเฉพาะในธุรกิจบันเทิง)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dancing spasm; spasm, saltatoryอาการชักโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินนรรำ (n.) a Thai dancing posture See also: attitudes assumed in Siamese theatricals
ภรตศาสตร์ (n.) science of dancing and singing
การเต้นรำ (n.) dancing See also: ball, ballroom dancing
นาฏศิลป์ (n.) dancing art See also: acting art, playing art Syn. การฟ้อนรำ, นาฏกรรม
เต้นเขน (v.) perform the Thai drama from the Ramayana by wearing mark and dancing See also: (of Siamese drama) to dance
เท้าไฟ (adj.) be adept in dancing See also: good at dancing, fleet of foot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Madam, your dancing was superb.ท่านผู้หญิง การเต้นคุณดั่งนกกระเรียนเล่นน้ำ
Great. Maybe we can follow this one up with a little dancing and refreshments!ที่ดี บางทีเราสามารถทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับการเต้นและเครื่องดื่มเล็ก ๆ น้อย ๆ !
We trained her for five years. Singing, acting, dancing lessons.เราผ่านการฝึกอบรมของเธอเป็นเวลาห้าปี ร้องเพลง, การแสดง, เรียนเต้นรำ
And I refused to be a fool, dancing on a string held by all those big shots.And I refused to be a fool, dancing on a string held by all those big shots.
Well, I heard about the fella you've been dancing withก็ ผมได้ยินเรื่องราวของคุณได้จากการเต้นรำกับ
Rhythm and Blues Revue... for your dancing pleasure.รีดึม และ บลูส เรเฟิว เพื่อการเต้นรำตามใจของคุณ
Was dancing to the jailhouse rockกำลังเต้นรำที่ตะรางบ้านร็อค
Did you see the headless dancing girls outside?เห็นสาวเต้นรำไร้หัวข้างนอกไหมล่ะ?
I saw you dancing with little boss man.ผมเห็นคุณเต้นรำกับนายน้อย
Can you imagine dancing like this on the main floor... home of the family fox-trot?ลองคิดดูน๊ะ ถ้าเต้นแบบนี้กัน ที่ห้องโถงใหญ่... ห้องบอลรูมสำหรับเต้นรำใช่ไหม?
I've been dancing ever since. It's the only thing I ever wanted to do anyway.ฉันก็เลยเต้นกินรำกินมาตั้งแต่นั้น แล้วมันก็เป็นสิ่งเดียว ที่ฉันชอบอยู่แล้ว
Benny Bernstein's Dancing School, that's where I went.โรงเรียนสอนเต้นรำ เบนนี่ เบริน ที่ ๆ ฉันเคยไปเรียน

dancing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手舞足蹈[shǒu wǔ zú dǎo, ㄕㄡˇ ˇ ㄗㄨˊ ㄉㄠˇ, 手舞足蹈] hands dance and feet trip (成语 saw); dancing and gesticulating for joy
舞厅舞[wǔ tīng wǔ, ˇ ㄊㄧㄥ ˇ, 舞厅舞 / 舞廳舞] ballroom dancing
肚皮舞[dù pí wǔ, ㄉㄨˋ ㄆㄧˊ ˇ, 肚皮舞] belly-dancing
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily
跳集体舞[tiào jí tǐ wǔ, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ˇ, 跳集体舞 / 跳集體舞] communal dancing
国标舞[guó biāo wǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄧㄠ ˇ, 国标舞 / 國標舞] international standard ballroom dancing
拉丁舞[lā dīng wǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ˇ, 拉丁舞] Latin American dancing
[xiān, ㄒㄧㄢ, 跹 / 躚] manner of dancing; walk around
舞会舞[wǔ huì wǔ, ˇ ㄏㄨㄟˋ ˇ, 舞会舞 / 舞會舞] party dancing
交谊舞[jiāo yì wǔ, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ˇ, 交谊舞 / 交誼舞] social dance; ballroom dancing
社交舞[shè jiāo wǔ, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ ˇ, 社交舞] social dancing
[suō, ㄙㄨㄛ, 傞] uneven; unsteady (in dancing)

dancing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスダンス[, aisudansu] (n) ice dancing
エアロビックダンシング[, earobikkudanshingu] (n) aerobic dancing
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868
ソーシャルダンス[, so-sharudansu] (n) social dancing
チークダンス[, chi-kudansu] (n) cheek-to-cheek dancing
ディスコダンス[, deisukodansu] (n) disco dancing
内教坊[ないきょうぼう, naikyoubou] (n) (arch) part of the imperial palace where dancing girls were trained (Nara and Heian periods)
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P)
後夜祭[こうやさい, kouyasai] (n) (See 学園祭) an event held on the night after the last day of some festival (school festival) often bonfire & dancing
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl
念仏踊り;念仏踊[ねんぶつおどり, nenbutsuodori] (n) (See 踊り念仏) Buddhist incantation using chanting, drumbeating, and dancing
手踊り[ておどり, teodori] (n) "dancing" with hands and arms from a seated position; dancing empty-handed
歌垣[うたがき, utagaki] (n) (arch) gathering of men and women who sang courtship songs to each other and danced; dancing and singing feast of young men and women in ancient Japan
狂喜乱舞[きょうきらんぶ, kyoukiranbu] (n,vs) boisterous dance; dancing wildly
白拍子;素拍子[しらびょうし, shirabyoushi] (n) (1) (arch) dancing girl (end of the Heian period); (2) prostitute; (3) (See 雅楽・ががく) tempo in gagaku
相舞;合舞[あいまい, aimai] (n) dancing together in unison (in noh, kyogen, etc.)
社交ダンス[しゃこうダンス, shakou dansu] (n) social dance; ballroom dancing
稽古台[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice)
舞子;舞妓[まいこ;ぶぎ(舞妓), maiko ; bugi ( maiko )] (n) (1) apprentice geisha; (2) dancing girl
芸者[げいしゃ, geisha] (n) geisha; Japanese singing and dancing girl; (P)
踊り念仏;踊念仏(io)[おどりねんぶつ, odorinenbutsu] (n) Buddhist incantation using chanting, drumbeating, and dancing
躍進[やくしん, yakushin] (n,vs) rush; dash; onslaught; dancing ahead; (P)
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture)
ダンシング[, danshingu] (n) dancing; (P)
[, pa] (n) (1) pas (dancing step) (fre
舞い立つ;舞立つ[まいたつ, maitatsu] (v5t,vi) to fly up (as if dancing); to soar; to rise

dancing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็ดร่างแห[n. exp.] (het rānghaē) EN: bamboo mushroom ; long net stinkhorn ; basket stinkhorn ; veiled lady ; king of mushroom ; netted stinkhorn ; dancing mushroom FR:
หงส์ร่อนมังกรรำ[n.] (hongrǿnmang) EN: Flying Dragon, Dancing Phoenix FR:
การฟ้อนรำ[n.] (kān føn ram) EN: Thai dancing ; traditional dance FR: danse thaïe [f] ; danse traditionnelle [f]
การเต้นรำ[n.] (kān tenram) EN: dancing FR: danse [f]
คู่เต้นรำ[n. exp.] (khū tenram) EN: dancing partner FR: partenaire [m, f] ; cavalier [m] ; cavalière [f]
กุ้งเต้น[n.] (kungten) EN: Thai dancing shrimp ; goong ten FR:
ละครชาตรี[n. exp.] (lakhøn chāt) EN: dancing drama FR:
ลีลาศ[v.] (līlāt) EN: dance ; dancing FR: danse [f]
นางระบำ[n. exp.] (nāng rabam) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl ; chorus girl FR: danseuse [f] ; ballerine [f]
นาฏ[n.] (nāt) EN: ballet girl ; dancing girl ; actress ; beautiful woman FR:
นัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนะ[n.] (natjakhītaw) EN: dancing unseemly shows ; playing unseemly shows FR:
นาฏศิลป์[n.] (nāttasin) EN: theatrical arts ; performing arts ; dancing art ; dance ; dramatic arts ; drama FR:
ภรตศาสตร์[n.] (pharottasāt) EN: science of dancing and singing FR:
ระบำหน้าท้อง[n. exp.] (rabam nāthø) EN: belly dancing FR: danse du ventre [f]
ระบำปลายเท้า[n. exp.] (rabam plāi ) EN: ballet ; toe dancing FR:
โรคกลัวการเต้น[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: chorophobia ; fear of dancing FR:
เต้นระบำ[adj.] (ten rabam) EN: dancing FR:
เท้าไฟ[adj.] (thāo fai) EN: red-hot ; good at dancing FR:

dancing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Breakdance {m} | Breakdance tanzenbreak dancing | to break dance
Tanzlokal {n}cafe with dancing
Tanzsport {m}competition dancing; ballroom dancing
Slamdancing {n}slam dancing
Tanzgruppe {f}dancing group
Tanzkurs {m}dancing class
Tanzschuh {m}dancing pump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dancing
Back to top