ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ballerina

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ballerina*, -ballerina-

ballerina ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ballerina (n.) นักเต้นบัลเลต์หญิง See also: นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง Syn. ballet dancer
English-Thai: HOPE Dictionary
ballerina(แบลละรี'นะ) n. นักเต้นระบำบาเล่ท์หญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's my cousin, Vivian. Big deal ballerina with City Balletคนนั้นญาติฉัน ชื่อวิเวียน เป็นนักบัลเล่ต์ กำลังรุ่ง
Give me a full ballerina skirt and a hint of saloon, and I'm onboard.เอากระโปรงบัลเลต์เต็มตัว สีแปร๋นๆมาประกบละก็เห็นด้วยเลย
Oh, that ballerina Where'd your ballerina dress go?ออ สาวนักบัลเลต์นี่เอง ชุดบัลเลต์เธอหายไปไหนล่ะ?
For a member of the general public, you are actually quite thin, but by ballerina standards...อันที่จริงแล้วคุณจะดูผอมมาก แต่สำหรับมาตรฐาน ของนักเต้นบัลเลย์หญิง...
You think you're gonna be a prima ballerina in your little outfit, don't you? But you're not.เธอคิดว่าเป็นตัวเด่นใน ชุดเธอหรอกหรอ ไม่ใช่หรอก
And today it is ballerina tutu day.และวันนี้ มันเป็น วันระบำบัลเล่ต์
It's my ballerina doll.มันเป็นตุ๊กตาเต้นบัลเลต์ของฉัน.
What about that ballerina doll Kathy's always playing with?สิ่งที่เกี่ยวกับตุ๊กตาที่เต้นบัลเลต เคทีมักจะเล่นเกมกับเรา
Fortunately we have with us prima ballerina and the lead in my last 146 productions...โชคดีที่เรามีกับพวกเรา พรีมาเต้นบัลเลต์และนำไปสู่​​การ โปรดักชั่นสุดท้ายของฉัน 146 ...
The still brilliant, crusty, old, weathered, leather-faced elder statesman of ballet to whom these young girls, less experienced, more beautiful and delicious, but still very raw ballerina hopefuls, look up.ยังคงสดใส ดื้อเก่าผ หนังเผือดรัฐบุรุษอาวุโสของบัลเล่ต ซึ่งหญิงสาวเหล่าน มีประสบการณ์น้อย สวยงามและอร่อย
I'm like a fat ballerina who takes scalps and slits throats!ฉันเหมือนนางระบำไขมันที่ใช้ กระโหลกและลำคอกรีด!
A ballerina waits for the busนักเต้นบัลเล่ต์รอรถมารับ

ballerina ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バレリーナ[, bareri-na] (n) ballerina (ita
プリマバレリーナ[, purimabareri-na] (n) prima ballerina (ita

ballerina ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักเต้นบัลเลต์[n. exp.] (nak ten ban) EN: ballerina FR: ballerine [f]
นักเต้นบัลเลต์หญิง[n. exp.] (nak ten ban) EN: ballerina FR: ballerine [f]
นางระบำ[n. exp.] (nāng rabam) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl ; chorus girl FR: danseuse [f] ; ballerine [f]

ballerina ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballerina {f}ballerina

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ballerina
Back to top