ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

countryside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *countryside*, -countryside-

countryside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
countryside (n.) ชนบท See also: บ้านนอก, ต่างจังหวัด Syn. rural area, rural district
English-Thai: HOPE Dictionary
countryside(คัน'ทรีไซดฺ) n. ส่วนที่เป็นชนบท,ชาวชนบท
English-Thai: Nontri Dictionary
countryside(n) เมือง,ชนบท,ชาวชนบท,คนชนบท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชนบท (n.) countryside See also: up-country, the country, rural areas Syn. บ้านนอก, ต่างจังหวัด Ops. เมือง, เมืองหลวง, กรุง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As soon as he got out, he was back tramping the countryside preaching nonviolence and demanding a free india.ทันทีที่ออกมา เขาก็จะไปตามชนบท เทศน์เรื่องอหิงสาและ เรียกร้องเอกราชให้อินเดีย
Refugees are pouring into the countryside and the port towns.มีการเตือนพลเมืองในภูมิภาคเหล่านั้นว่า...
Ever since we came back from the countryside you've been distant, evasive.ตั้งแต่ที่เรากลับจากบ้านชานเมือง คุณห่างเหิน ไม่ยอมพบหน้า
She said she'll be in the countryside for two weeks.เห็นเธอบอกว่า เธอจะไปบ้านนอกสัก2อาทิตย์.
I went back to the countryside for a little while.ว่าจะกลับไปต่างจังหวัดซักสองสามวัน
Just - I'm gonna be in the countryside tomorrow, all right?โอเค พรุ่งนี้ผมจะไปต่างจังหวัดซักพัก
We were in a vast countryside completely covered with snow, the lights of the houses extended far into the distance, a dazzling sight.ท่ามกลางชนบท ปกคลุมไปด้วยหิมะ มีแสงไฟจากบ้านเรือนส่องสว่างอยู่ห่างออกไปเกือบสุดสายตา
I thought you would hate the countryside more.ฉันคิดว่าเธอจะเกลียดชนบทมากกว่านี้
Colin promised that he would roam... at the countryside to find me one, and he did.ไมทุก ๆ ที่เพื่อ ตามหาฉัน และเขาก็ทำได้
How can you compare that countryside girl to my sister?นายเอายัยผู้หญิงบ้านนอกคนนั้นมาเปรียบกับพี่สาวชั้นได้ไง?
There's no way she will be in a long distance relationship with this countryside fisherman, is there?ไม่มีทางที่จะเป็นแฟนกับชาวประมง ในชนบทที่ห่างไกลหรอก ว่ามั้ยล่ะ?
I came to the countryside today with my friend.วันนี้ฉันมาบ้านนอกกับเพื่อนน่ะ

countryside ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城乡[chéng xiāng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, 城乡 / 城鄉] city and countryside
野外[yě wài, ㄧㄝˇ ㄨㄞˋ, 野外] countryside; areas outside the city
乡村[xiāng cūn, ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ, 乡村 / 鄉村] rustic; village; countryside

countryside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel
在地[ざいち, zaichi] (n) (1) residence; (2) (See 在郷) countryside
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside
縁故疎開[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime
近郷[きんごう, kingou] (n) neighboring districts; neighbouring districts; countryside
鮒侍[ふなざむらい, funazamurai] (n) cowardly, good-for-nothing samurai from the countryside
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period)
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P)
山野[さんや, sanya] (n) hills and fields; countryside; (P)
[ごう, gou] (n) (1) countryside; country; (2) (See 郷里制) 50-home township (comprised of 2-3 neighbourhoods)
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past
野分き;野分[のわき, nowaki] (n) (1) (See 二百十日,二百二十日,台風) late autumn (fall) windstorm in the countryside; typhoon, esp. one that blows from the 210th to the 220th day of the year; (2) name of the 28th roll of the Genji monogatari

countryside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านนอก[n.] (bānnøk) EN: countryside ; country FR: campagne [f]
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: countryside ; country ; rural area ; upcountry FR: campagne [f] ; région rurale [f]
สรุกเกรา[n.] (sukkhrao) EN: countryside FR:
ท้องไร่ท้องนา[n.] (thøngrai-th) EN: farmland ; fields ; country ; countryside FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า countryside
Back to top