ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbrokenly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbrokenly*, -unbrokenly-

unbrokenly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbrokenly (adv.) อย่างต่อเนื่อง See also: อย่างสม่ำเสมอ Syn. regularly

unbrokenly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ขาดระยะ[adv.] (mai khāt ra) EN: continuously ; endlessly ; unbrokenly ; connectedly; ceaseless FR:

unbrokenly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz {adv}unbrokenly
unversehrt {adv}unbrokenly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbrokenly
Back to top