ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consistently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consistently*, -consistently-

consistently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consistently (adv.) อย่างสอดคล้อง See also: อย่างสัมพันธ์กัน Syn. harmoniously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คงเส้นคงวา (adv.) consistently See also: constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ
เสมอต้นเสมอปลาย (adv.) consistently See also: constantly, persistently Syn. สม่ำเสมอ
เสมอมา (adv.) consistently See also: persistently, all along Syn. ตลอดมา
ลุ่มๆ ดอนๆ (adv.) inconsistently See also: unsteadily

consistently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao

consistently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一貫して[いっかんして, ikkanshite] (exp) consistently
終始[しゅうし, shuushi] (n,vs) (1) beginning and end; from beginning to end; doing a thing from beginning to end; (adv) (2) consistently; the whole time; (P)

consistently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรื่อย[adv.] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently FR: continuellement ; constamment ; sans cesse ; sans interruption
เสมอต้นเสมอปลาย[adv.] (samoētonsam) EN: consistently ; same as before FR:
ตลอดมา[adv.] (taløt mā) EN: all along ; all the time ; consistently ; all the time up till now FR: jusqu'ici (dans le temps) ; jusqu'à aujourd'hui ; lusqu'à nos jours
อย่างต่อเนื่อง[adv.] (yāng tø neū) EN: constantly ; continuously ; consecutively ; regularly ; consistently ; in succession ; in a row ; back-to-back FR: constamment ; continuellement ; de manière continue ; irrémédiablement
ลุ่ม ๆ = ลุ่มๆ[adv.] (lum-lum) EN: inconsistently FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adv.] (lum-lum døn) EN: inconsistently ; unsteadily : insufficiently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consistently
Back to top